Sida:Psalm1695-2.djvu/84

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
402 Psalmer öfwer några Söndags Evangelier. 403

Thet borttapade lambet.
I Himmels högd/ en lika frögd
Yppas medh mycken gamman.

4. För Gudh sigh glädia Änglar all/
Och all then Himmels skara/
När syndaren uthaf sitt fall
Upstår och wil from wara.
Ty wänd tigh om förlorad son/
Wänd tigh heem til tin fader:
Se/ swinadraf tu åter af/
Armod tu på tigh lader.

5. Rijk är tin fader/ tu äst arm/
Hans drängiar brödh ej felar:
Han wist uthaf sin faderlig' barm/
Then brist tigh igen helar:
Säg fader kär/ jagh är eij wärd
Tin son nu mera heta/
För dårskap min/ O fader fijn/
Med drängiar låt migh ära.

6. I Himmelen och in för tigh
Jagh hafwer syndat swåra:
För tigh jagh blyes hiertelig/
Och fäller bittra tårar:
At jagh mitt arf/ förutan tarf/
Från tigh förr tijd uthkrafde;
Thet jagh uthöst/ och platt förslöst
Haar medh stoor håhn och skade.

7. Drängia-rätter migh niuta lät/
O tu min käre fader!
Fast jagh ther til eij hafwer rätt:
Min brott gör migh then skada.
Se/ thetta talal beweka skal
Tin fader och omwända/
At han tin skuld/ så mild och huld/
Förgäter utan ända.

8. Uthi sin famn han tager tigh/
Af faderligo bröste/
Och gläder sigh så hiertelig/
Af kärlek han tigh kysser:
Bepryder tigh medh kläder ny/
Och stoor på tina fötter/
En guldring skiön äntå til löön/
At tu får barna rätter.

9. Han slachtar ock en göddan kalf
För sigh och sina wänner
Hans kärlek mot tigh är eij half/
Af ömko hans hierta brinner.
Ty gack nu heem/ och war eij seen/
Begråt tin förra dårhet.
Säg: Fader from/ här är tin son/
Ach hielp af thenna swårhet!

208.
Luc 16.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 208 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/208 saknas

Min C c c 3 arma;