Sida:Psalm1695-3.djvu/147

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
796 Begrafnings-Psalmer. Begrafnings-Psalmer. 797

4. Werlden må wäl frögda sigh/
Gudh wil lifwet gifwa:
Han är också nådelig/
Wij skole hos honom blifwa:
Thet hafwer Christus allena giordt/
Som öpnade för oss lifsens port/
At wij må ewigt lefwa.
Halleluja! Halleluja!
Thenne dödh är eij utan en sämn/
Wij skole fåå en bättre hamn. Halleluja!

5. Siälen hon eij döden seer
Efter thetta lifwet;
Lagen hon eij skaffar meer/
Än thet hon nu drifwer;
At kroppen så förrotna skal/
Thet komer här af Adams fall:
Thet hafwer Gudh tilgifwit.
Halleluja! Halleluja!
Kroppen skal medh frögd upståå/
Och sin anda åter fåå. Halleuja!

6. Sälle äro the som sofwa wäl
Och gudz doom förbida/
Thet skola snart medh kropp och siäl
Up til Himla stiga:
Hwad kan wara större frögd
Än wistas uthi Himmels högd/
See Gudz Ansichte blida?
Halleluja! Halleluja!
Ther skole wij mäst tänckia uppå/
Från döden wij til lifwet gå. Halleluja!

400.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 400 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/400 saknas

1. LÅt oss thenna kropp begrafwa/
Och then trona altijd hafwa/
Han skal på domedagh vpståå/
Och oförgängelig blifwa tå.

2. Jord är han och af jorden giord/
Skal också åter blifwa jord/
Af jordene skal han vpståå
När Gudz basun begynner gåå.

3. Ändoch kroppen förrotnar här/
Lefwer doch siälen Gudi när/
Som henne frälste af all nödh
Genom sins Sons pino och dödh.

4. Hans jämmer/ sorg och elände
Är nu kommen til en ände:
Han hafwer dragit Christi ook/
Är blifwen dödh och lefwer doch.

5. Siälen lefwer i Gudz behagh;
Kroppen sofwer til domedagh/
Tå skal Gudh honom förklara:
Hans glädie skal ewigh wara.

400. 6. I