Sida:Psalm1695-3.djvu/160

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
822 Om then osaliga Ewigheten. Om then osaliga Ewigheten. 823

Låt oss wår werld så genomgåå/
At wij/ när lifwet ändas/
I trone måge faste ståå/
Så skal i frögd alt wändas.

409.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 409 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 g'2 b2 c2 d1 e2 c1 a2 d2. (e4) d4 (c4) b2 b2.\fermata\divMax
a2 b2 c2 a2. a4 d2 d2 d2. cis4 d2 d2.\fermata\divMax 
a2 a2 b2 c2. d4 b2 c2 b2. a4 a1.\fermata\divMax
g2 b2 d2 g,2. a4 b2 a2 a2. g4 g1.\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 g'1. g1 e2 a1. fis1.^"6" g2 (g2.)\fermata\divMax 
fis2 g2 a2 fis1 d2 g2 a2^"4#" a,2 d2 (d2.)\fermata\divMax 
d1 b2 a1 e'2 d2^"7" e1^"4#" a,1.\fermata\divMax 
e'2 g2 fis2^"6" e1 b2^"6" c2^"6" d2^"4#" d,2 g1.\divFin
}

verse = \lyricmode {
 O syn -- dig man som sä -- ker är och tryg -- ger! 
I synd -- sens sömn och död -- sens dwah -- la lig -- ger: 
Wak up och se tigh om/ thet är högh tijd; 
Än -- nu så är tin Gudh tigh huld och blijd.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 165 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 165 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

1. O Syndig man som säker är och trygger!
I syndsens sömn och dödsens dwahla ligger:
Wak up/ och se tigh om/ thet är högh tijd;
Ännu så är tin Gudh tigh huld och blijd.

2. Sij/ huru mildt Gudh Fader tigh upwäcker/
Och sina Faders armar til tigh räcker;
Försumma eij at taga nåden mot/
Fast genom seen/ doch sannan syndaboot.

3. När nådes tijd en gång är platt förswunnen/
Och tu widh lijf eij mera warder funnen/
Tå är förseent när Himmlens dör är stängd
Til ewig tijd: o meer än daslig längd!

4. Förthenskull låt titt hierta wäl betrachta
Tin uselhet/ och dödlighet grant achta.
Täcnk hwad för lään then Christlig lefwer får/
Men gräslig hämnd them ondom förestår.

5. Hwad är titt lijf? en sömn som snart förswinner.
Hwad är tin lust? en ström som fast bortrinner.
Hwad deglighet? en färgad maske-säck.
Hwad godz och guld? en glittrand mull och träck.

6. Hwad adlig ätt? ett ord som hastigt nämnes.
Hwad styrckia? swaghet som i grafwen lämnas.
Hwad högwijs konst? ett tacklöst hufwudbrått.
Hwad nijt och flijt? beswär för spee och spott.

7. Hwad salighet? een frögd förutan ända.
Hwad Himmelen? en hamn/ tijt oss bör lända.
Hwad Gudh? alt godt/ all glädie/ tröst och nådh.
Hwad samwetsroo? ett dagligt gästabod.

8. Hwad ewighet? en tijd förutan tider.
Hwad helwete? en eld/ hwad siälen lider.
Hwad werldsens gunst? en byggning satt på sand.
Hwad Satan? ach! wår grymme afwundsman.

9. Betänck tå siäl/ hwad glädie Gudh wil gifwa
Them som i troo och bättring stadigt blifwa;
Een ewig roo/ een oförgänglig frögd/
Som uthi lijf och dödh giör rätt förnögd.

10. Tänck ock ther hos/ hur grymm och gräslig plåga
En obotfärdig får i afgrundz låga:
Hwar aldrig nånsin finnes förlossnings hopp:
Han brinner ther/ men brinner aldrig op.

11. Rys/ hisna/ skälf/ bäf/ darra kropp och leder/
Rees up mitt hår; min tanckar stiger neder
Til afgrundz diup/ och seer hwad qwahl ther är/
Som fräter alt/ men ingen ting förtär.

Tänck Mmm mm 12. Men