Sida:Psalm1695-4.djvu/96

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
10261027
Then Swenska Mässan.
Sanct. Dominic.
Sanct. Nativit. Christi.
Sanct. Paschal.
Sanct. Pentec.

HElig/ Helig/ Helig/ HErre Gudh Zebaoth! Fulle äro Himlarna och jorden af tine härlighet: Hosianna i högdene! Wälsignad ware han som kommer i HErrans Namn! Hosianna i högdene.

Ther efter siunger Presten.

Låter oss nu alla bedia/ såsom wår HErre JEsus Christus sielfwer oss lärdt hafwer/ så säiandes:

FAder wår som äst i Himlom.
Helgat warde titt Namn.
Tilkomme titt Rijke.
Ske tin wilie såsom i Himmelen/
så ock på jordene.
Wårt dagliga brödh gif oss i dagh.
Och förlåt oss wåra skulder/
såsom ock wij förlåte them oss skyldige äro.
Och inled oss icke vthi frestelse.
Vtan fräls oss ifrån ondo.
Amen.

Ther näst wänder han sigh til folcket/ och giör til them thenna förmaning.

KÄre wänner. Efter här begås Christi Nattward/ och sanfärdeligen vthspises och anammes vnder brödh och wijn hans sanna Lekamen och Blodh/ vthi öfwernaturlig och ovthransakelig måtto/ efter Gudz egen wijshet/ sanning och alzmächtighet/ som thet sielf stichtat och insatt hafwer: Är rådeligit/ som S. Paulus oss lärer/ at wij hwar i sin stadh bepröfwe oss sielfwa/ och så äte af thetta brödh/ och dricke af thenna kalck. Och pröfwe wij oss tå rätzliga/ när wij besinne wår brott och synder: hungre och törste efter rättferdigheten och syndernas förlåtelse/ then oss i thetta Sacramentet tilbudin warder: och achte här efter bättra oss/ wända igen af synderne/ och lefwa vthi ett godt och rättferdigt lefwerne. Ty hafwer ock wår HErre enkannerliga befalt/ at bruka thetta Sacramentet sigh til åminnelse/ thet är/ at man här medh ihogkommer hans wärdiga dödh och blodhs vthgiutelse; och betänker/ och troor fulleliga/ at thet til wåra synders förlåtelse skedt är. Therföre om wij nu äte af thetta brödh/ och dricke af thenna kalck/ medh een sådana fast troo til the ord/ som wij här höre/ at Christus är död/ och hans blodh vthguten för wåra synder: så wij ock förwisso syndernas förlåtelse/