Sida:Psalm1695-5.djvu/38

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Christo then hugneliga rösten: Kommer min Faders wälsignade/ och besitter thet Rijke/ som eder är tilredt af werldenes begynnelse. Amen.

28. Tacksäijelse för kroppsens vppehälle.

JAgh tackar tigh af alt hierta/ och prisar tigh Himmelens och jordens HErre/ at tu migh hela min lifstijd alt ifrån min vngdom til thenna närwarande stunden så faderligen nährt hafwer/ och migh ännu alla dagar maat/ dryck och kläder förskaffar/ samt migh medh allahanda nödtorfftighet och kroppsens och siälenes nähring rikeliga och dageliga försörjer: Ty sij/ jagh är vthaf mins Moders lijf kommen eländ til thenna werlden/ men tu beskärer migh doch hwad til mitt vnderhåld är af nöden: Til sådan tin wälgierning är jagh fuller heelt owärdig/ men doch torftig: Ty tu wetst at wij thenna tin nådh til thet timeliga lefwernet intet ombära kunne/ och sådant af oss sielfwe vtan tigh intet förwärfwa/ vtan när tu gifwer/ så samlom wij/ och när tu vplåter tina hand/ så blijr alt hwad som lefwer mättat medh wälbehagelighet. Jagh beder tigh ödmiukeliga tu wille migh ock hädan efter intet förlåta/ vtan migh maat och dryck/ kläder och annat hwad migh vtaf nöden är/ beskära. Regera migh genom tin goda Anda/ at jagh tina milda håfwor intet missbrukar/ och mitt hierta intet ther vthaf må giöra en mammon och afgudh/ eller mitt hierta ther widh hänger/ på thet jagh intet går wilse ifrån then rätta troon/ eller min arma nästa förråder; ty timelig rikedom är wäl godh/ när man then vtan synd brukar. Men then honom alt för kär håller/ han kan intet blifwa vtan synd. Så gif nu min Gudh at jagh tigh altijd öfwer all ting älskar och ährar/ böijer mitt hierta til tin witnesbörd/ och intet til girighet/ som är en root til alt ondt; at jagh låter migh benöija medh dageligit brödh och tin milda nåde/ aldenstund thet een stoor winning är/ wara gudelig och låta sigh nöija i Christo JESU wårom HErra. Amen.

29. Tacksäijelse til then H. Trefallighet.

O Tu helige Trefallighet i sann enighet/ Gudh Fader/ Gudh Son/ Gudh Hel. Ande! min ende Skapare/ Återlösare/ Saliggiörare/ hwilken allena all lof/ ähra och prijs tilhörer/ tu som vthi alla menniskior såsom vthi tina instrument och wercktyg/ hwad som godt är giör och werckar/ vtaf hwilkom ock alla dygder och gåfwor af nåde vthkomma och flyta. Thereföre wij och alle creatur til sann tacksamhet/ tigh allena lof och prijs skyldige ärom/ och ewinnerliga förplichtade blifwom. O! at jagh titt heliga Majestät efter all min förmågo/ och vthaf all vnderdånighet/ lof/ ähra och tack säija kunde/ allthenstund tu migh efter tin ovtsäijeliga mildhet/ vthaf intet til en förnufftig människia efter titt beläte medh fullkomliga ledamöter skapat och vthi nådenes tijd hafwer låtit född warda. Hwad lof och tack är jagh tigh skyldig o Gudh! althenstund tu hafwer giordt migh deelachtig vthaf wårs HErras JEsu Christi heliga/ bittra/ oskyldiga lidande och dödh/ och tin Helga Anda vthi mitt hierta


gifwit hafwer. O barmhertighetenes Fader! jagh säger tigh lof och tack/ at tu migh alt här til medh kroppsens nähring försedt och uppehållit hafwer/ och migh för mina synder skull/ medh odrägeliga plågor intet straffat/ vtan altijd medh faderlig mildhet migh förskonat/ min boot och bättring medh tolamod förwäntat: sammaledes säger jagh tigh o nådigste HErre! lof/ ähra och tack/ at tu migh många gånger vthaf bekymmer/ ångest/ nödh/ elände och wederwärdighet så nådelig hulpit/ och för werldzlig skam/ samt timelig och ewig fördömelse bewarat och beskärmat hafwer. Jagh säger tigh o tu helige Trefallighet! hiertelig lof/ ähra och tack/ för alla otahliga nåde-gåfwor och wälgierningar/ hwilka tu migh så mildeligen/ vtan all min förtienst/ til kropp och siäl lekamligen och andeligen förlänt hafwer/ oansedt jagh migh/ (ty wärr) emot then samma nåden owärdig förhållit/ och migh så ganska ofta otacksam bewisat; therföre beder jagh/ o himmelske Fader! tin grundlösa barmhertighet/ at tu sådana vndfångna wälgierningar/ gåfwor och nåder vppå migh nådeligen wille fullända/ och alt hwad tigh vthi migh misshagar afskaffa/ migh ock ifrån andra syndiga bräckeligheter/ vthi hwilka jagh ännu är förwiklad/ barmhertighet bewisa/ och alla mina tanckar/ ord och gierningar efter tin käreste och heligste wilja ordna och skicka; tu wille migh ock i lycka och olycka/ i sundhet och kranckhet/ i glädie och bedröfwelse altijd faderligen beskydda och beskärma/ och omsider en salig ända förläna; at jagh yigh vthi tin härlighet och frögd vthi ewighet åskåda och lofwa må/ Amen.

I I I.

Skrift och Aflösnings Bönebook.

Christelig vnderwisning för the enfalliga/ om sanskyllig bootz och bättringz beskaffenhet/ samt then H. Nattwardens rätta och wärdiga bruk.

EHuruwäl en Christen dageligen behöfwer giöra een alfwarsam boot och bättring/ wända af at giöra thet onda/ och lära giöra thet godt är/ betänckiandes at han icke allenast är aflad och född vthi synd/ och således af naturen wredens barn/ vtan ock at han altijd och i margfallig måtto syndar emot Gudh och hans H. Budord både medh tanckar/ ord och gierningar: så at om HErren wil tilräkna synderna/ så kan ingen blifwa beståndande; lijkwäl är högnödigt/ at en Christen/ när han åstundar blifwa deelachtig af then H. Nattwardens Sacrament/ pröfwar sigh sielf/ efter Apostelens förmaning/ och noga betäncker hwad som til een sann boot och bättring fordras/ samt sigh thervthinnan fliteligen öfwar. Ty emedan han tå wil anamma JEsu Christi H. Lekamen och Blodh/ så måste han öfwergifwa then stygga synden/ wetandes at Christus och Belial förlikas icke/ och at Gudh boor eij vthi en oreen siäl/ eller i then kropp som syn-