Sida:RD 1935 34.djvu/170

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Jordbruksutskottets utlåtande Nr 18. 1 Nr 18. Ankom till riksdagens kansli den 15 februari 1935 kl. 2 e. m. Utlåtande i anledning av Kungl. Ma:':ts proposition angående lrigivande till allmänt begagnande av fisket vid vissa kronan tillhöriga holmar och skär m. m. ' (2:a avd.) l en till riksdagen den 16 januari 1935 avlåten, till jordbruksutskottet hänvisad proposition, nr 36, har Kungl.Maj:t, under åberopande av bilagt utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för samma dag, föreslagit riksdagen att dels medgiva, att fisket vid de till lotsverket anslagna holmar och skär inom andra kustlän än Göteborgs och Bohus samt Hallands län upplåtes till allmänt begagnande i den omfattning, som 1 § lagen den 27 juni 1896 om rätt till fiske omförmäler, dels ock bemyndiga Kungl. Maj:t att i avseende å Öja nr 2, ett strömmingsfiske, i Torö socken av Stockholms län, träffa de bestämmelser i fråga om nämnda fiskes begagnande, som kunna finnas lämpliga. Beträffande utredningen i ärendet tillåter sig utskottet hänvisa till det vid propositionen fogade statsrådsprotokollet. Utskottet, som finner sig böra biträda Kungl. Maj:ts förslag, hemställer sålunda, att riksdagen må bifalla förevarande proposition. Stockholm den 15 februari 1935. På jordbruksutskottets vägnar: C. J. JOHANSSON. Närvarande: se utlåtande nr 15. Bihang till riksdagens protokoll 1935. 10 saml. Nr 18-22. 1 Uhkli.