Sida:RD 1935 34.djvu/197

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Jordbruksutskottets utlåtande Nr 28. avstyckning av lägenheterna, utgörande 150 kronor 2 öre för Bocksjö 1", 837 kronor 94 öre för Bocksjö 1* och 176 kronor 36 öre för Bocksjö 15; 12) att av kronoegendomen 1/2 mantal Kruppstad nr 2 i Ny socken av Värmlands län lotten litt. A (huvudgår- den) med en areal av 57.51 hektar må. med ett saluvärde av 21,200 kronor och med tillträdesrätt räknad från den 14 mars 1935 försäljas enligt förordningen den 6 juni 1929 (nr 176) angående försäljning i vissa fall av kronoegendom m. m. med hembudsrätt för Bertil Olsson, samt under villkor i övrigt, att lotten försäljes i det skick, vari den vid tillträdet befinnes, att endast kronan tillhöriga byggnader och anläggningar ingå i försäljningen, att kronan förbehålles rätt att dels såsom upplagsplats begagna det med ägofigur nr 42 å den i statsrådsprotokollet omförmälda avstyckningskartan betecknade omrâdet, dels tillsvidare, så länge det erfordras, hava det å. Iottten för landstormens behov uppförda och av försäljningen ej omfattade förrådshuset kvarstående samt nyttja det till huset hörande tomtområdet, dels ock taga väg över den till försäljning föreslagna lotten fram till sistnämnda tomtområde, samt att köparen skall respektera den Åmotsfors papper-sbruksaktiebolag medgivna rätten att hava elektriska högspänningsledningar framdragna över lotten; samt 13) att av kronoegendomen "'/3 mantal Hov nr 1 i Frösö socken av Jämtlands län må. dels, enligt förordningen den 6 juni 1929 (nr 176) angående försäljning i vissa fall av kronoegendom m. m., med rätt till hembud för Erik Olofsson försäljas egendomens inägo- och hemskifte - däri dock ej inbegripna ett med litt. Ba betecknat område å en av distriktslantmätaren Otto K. Berne den 11 februari 1938 upprättad kartskiss "Ang. avstyckning från Håv 1* i Frösö sockem, samt ett år 1927 till Frösö församling försålt område om o.141 hektar - med ett saluvärde av 30.000 kronor, dels ock till föreningen Hcimbygda med äganderätt utan vederlag överlåtas förberörda område litt. Ba jämte därà befintlig lmdstubyggnad, med förbehåll om skyldighet för föreningen att vårda området såsom forn