Sida:RD 1935 34.djvu/276

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Jordbruksutskottets utlåtande Nr 43. 5 ifrågasätta förbättringsurbetena skulle då senast vara färdigställda ungefär samtidigt med do för 1934 ars lån medgivna förbättringsarbetena. Med åberopande av vad ovan anförts får centralnämnden vördsamt tillstyrka, att jordbrukare, som erhållit stödlån enligt 1932, 1933 eller 1934 års lånekungörelser och som skall helt eller delvis kontant återbetala hela lånet eller del därav samt ännu icke verkställt sådan återbetalning, må. berättigas att, efter vederbörande lånenämnds beprövande, gälda det till kontant återbetalning fastställda beloppet genom utförande av förbättringsarbete under villkor: att det belopp, som skall kontant återbetalas, uppgår till minst 100 kronor, att jordbrukare, som av 1932 års låneanslag erhållit stödlån, överstigande 750 kronor, endast må, med inberäknande av belopp, ifråga om vilket motsvarande medgivande tidigare lämnats, berättigas att genom förbättringsarbete sammanlagt gälda högst 750 kronor, att ansökan om utförande av förbättringsarbete jämte plan och kostnadsberäkning för arbetet till lånenämnden ingives inom två månader efter det kungörelse i ämnet från trycket utkommit, att den tid, inom vilken förbättringsarbete skall vara fullbordat, ej må bestämmas längre än till dess två år förflutit från det tillstånd till arbetets utförande av lånenämnden beviljats, samt att i övrigt de i 1934 års lånekungörelse meddelade bestämmelserna rörande förbättringsarbete skola lända till efterrättelse." Utskottet anser, i likhet med såväl motionärerna som centralnämnden för ackords- och stödlåneärenden, att medgivande under vissa förutsättningar bör lämnas stödlåntagare, som helt eller delvis skall verkställa återbetalning kontant, att i stället utföra förbättringsarbete. På grund härav tillstyrker utskottet, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t gör hemställan om utfärdande av kungörelse i ämnet. Vad angår detaljbestämmelserna i kungörelsen, bör, såsom centralnämnden anfört, medgivande att utföra förbättringsarbete i stället för kontant återbetalning lämnas allenast efter i varje särskilt fall verkställd prövning, att behov därav föreligger; och beträffande lån av 1932 års låneanslag torde medgivandet icke få avse högre belopp än att detsamma jämte belopp, i fråga om vilket motsvarande medgivande tidigare lämnats, uppgår till högst 750 kronor. Jämväl i övrigt synas bestämmelserna i ämnet kunna avfattas i nära anslutning till vad centralnämnden föreslagit. Med hänsyn till angelägenheten av denna stödverksamhets snara avveckling förutsätter utskottet, att kungörelse i ämnet utfärdas så fort som möjligt och att tiden för ingivande av ansökan om utförande av förbättringsarbete begränsas till högst två månader från utfärdandet. Uiskøfld.