Sida:RD 1935 34.djvu/279

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Ußbøftet. 8 Jordbruksutskottets utlåtande Nr 44. Nr 44. Ankom till riksdagens kansli den 9 mars 1935 kl. 12 m. Utlåtande i anledning av Kungl. Maj.-ts proposition angående viss markupplåtelse för utvidgning av universitetets i Uppsala idrottsplats. (2:a avd.) l en till riksdagen den 15 februari 1935 avlåten, till jordbruksutskottet hänvisad proposition, nr 102, har Kungl. Maj:t, under åberopande av bilagt utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för samma dag, föreslagit riksdagen medgiva, att till utvidgning av idrottsplatsen vid Uppsala universitet må till universitetet mot den nedskrivning av domänfonden, som av Kungl. Maj:t prövas skälig, från den tidpunkt Kungl. Maj:t bestämmer överlåtas i statsrådsprotokollet omförmälda, å. en i ärendet företedd karta inom grön begränsningslinje angivna område om 1,:-3400 hektar av de till landshövdingen i Uppsala län förut på lön anslagna, numera till statsverket indragna löningsjordarna inom Uppsala stads område, under villkor att, därest ifrågavarande område icke kommer att användas till idrottsplats, detsamma skall till staten äterställas i samma skick, som det vid upplåtelsen befanns äga, samt under de förutsättningar i övrigt, som kunna av Kungl. Maj:t bestämmas. Beträffande utredningen i ärendet tillåter sig utskottet hänvisa till det vid propositionen fogade statsrådsprotokollet. Utskottet, som finner sig böra biträda Kungl. Maj:ts förslag, hemställer sålunda, att riksdagen må bifalla förevarande proposition. Stockholm den 9 mars 1935. På jordbruksutskottets vägnar: C. J. JOHANSSON. Ndrvamnde: se utlåtande nr 43. A-"ON l*-'. Stockholm, lsaac Marcus Boki|'yckeri"!\kliolmln|(, 1985.