Sida:RD 1935 34.djvu/280

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Jordbruksutskottets utlåtande Nr 45. 1 Nr 45. Ankom till riksdagens kansli den 21 mars 1985 kl. -8 e. m. Utlåtande i anledning av väckta motioner om skärpning av straffet för förseelse mot lagen om hingstbesiktningstvdng. (2:a avd.) l två inom riksdagen väckta, till jordbruksutskottet hänvisade likalydande motioner, nämligen l: 184 av herr Bengtsson m. fl. samt II: 235 av herr Hagman m. fl., har hemställts, att riksdagen måtte besluta, att § 4 i lagen om hingstbesiktningstvång måtte erhålla följande lydelse: "Förseelse mot denna lag straffas med böter från och med tvåhundrafemtio till och med ettusen kronor. Därest någon under tid, då han är ställd under tilltal för sådan förseelse, densamma fortsätter, skall han för varje gång stämning därför utfärdas och delgivits fällas till de böter, som för förseelsen äro stadgade." Beträffande de skäl, som åberopats till stöd för denna hemställan, får utskottet hänvisa till motionerna. Över motionerna har utskottet i vederbörlig ordning införskaffat yttrande av lantbruksstyrelsen. Jämlikt lagen den 23 december 1914 om hingstbesiktningstvång äger Konungen, där förhållandena inom något hushållningssällskaps område sådant påkalla, på framställning av hushållningssällskapet och vederbörande landsting, förordna, att hingstbesiktningstvång skall införas inom hushållningssällskapets område eller viss del därav. I 2 § av samma lag föreskrives, att inom område, varest hingstbesiktningstvång införts, hingst icke må., med mindre han uppnått tre års ålder ävensom prövats vara såsom beskällare inom orten lämplig, vare sig kostnadsfritt eller mot ersättning användas till betäckning av sto, som tillhör annan än hästens ägare, och ej heller, därest hingsten äges av två eller flera personer samfällt, till betäckning av sto, som tillhör någon av dem enskilt. 4 § i lagen lyder: "Förseelse mot denna lag straffes med böter från och med tio till och med tvåhundra kronor. Rihanç till riksdagen: protokoll 1935. 10 saml. Nr 45-47. 1