Sida:RD 1935 34.djvu/297

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Tabell, ntvllandedet lånomedolskapllal, som skalle behöva ersättas av skal Jordbruksutskottets utlåtande Nr 49. , rlltolotdl för lltlltning trln nedannümnda fonder slnkes till 8.5 % lølledøl, Om - n-q - Utlfiningsfond ' l . "-.- .-! Llnomedels- .. . Investerat kapital ffztaof kapital '°/« maa /° '°/. 1934 Binta å Föf' 1 rlntnmgs8 /' % underskott Lånemedels | kapital att 1 ersättas av | skattemedel l i Statens mejerilånelond Egnahemslinefonden -- .. Vattenkraftslånefonden- Jordlörmedlingslånelon- den .................... . . Kraltledningslånefonden.. Godselvirdslånefonden - Hemslojdslänefonden - Västar- och Norrbottens nybygges- och bostads lörb. Ianelond ---- - Spannmålslagerhuston den ...................... . . Iånefonden for inköp av l ¿ gasgeneratorer för motordfih ................... . - l Hantverkslånefonden .... -. 350,000 - 15,750 - 35Û,000 - 12,250 - Lånefonden för ackordslån och lörlagslån åt .f 115,ooo- Kolonisternas kreatursoch redskapslånefond .. | 19|,4ss,a42 ii s,e15.5as to 221,s1s,a42*n 1,7sa,s11f"1 sa1,9ea l,250,899 14 56,290 46 1,397,o:'>9-14 48,897i07 7,393 4 l3,377,00ñ 14 601,965 28 l3,377,005¿14 468,l95 18 133,7'70 l,080,000 - 48,600 - l,350,000!- 47.250 - 1,350 llo,546 24 4,974 58 110,546 24 3,869'12 1,105 5,175 - 125,000,- 4,375>- 800 49,034 - 2,206 58 49,034 - l,716i19 490 l,l37,000 - 51,165 - l,407,000 - 49,245 - 1,920 200,000 - 9,000 - 200,000'- 7,000 - 2,000 3,000,000 - 135.000 - 3,400,000š- ll9,000;- l6,000- |,6 | l ,84 l 1 3,500i 05 hantveg-ku-e..............." 1.000.000 - 45,000 - l,000,000 - 85,000 - 10.000 - 48 9,4-17,922 lb 423.806 50 9.417,922!15 329,ti274-z8 94,179¥22 89 l assets a l1s,9s2,s2f: u i 2,o92,a11 1 ' m4,2sn¿e 2,912,6s1l 1, so.ooo|- 24,56:-fw | É s 11,117; 1= l lo,s9fi!4. I 42,sss§«- l 1 44,444l« - 77,7'/ml l 222.222 2: ,É222,5-48,748 79 10,01-4.468 10 253,999,908 19 8,S89,996'81 l,l24,47l1 l 89 Av de i motionerna omnämnda tjugufyra fonderna skulle enligt ,24,98e,264 - 2- tabel- len i tretton erfordras utbyte av lånemedelskapital mot skattemedel. I fem fonder, utgöra skattemedlen så, stor del, att även vid en sänkning av utlåningsräntan till 3.5 procent förräntningskravet 4.5 procent à lånemedelsandelen kan uppehållas, i en fond utgöres kapitalet enbart av skattemedel och i återstående fem fonder fanns den 30 juni 1934 ännu ej något kapital investerat. Av tabellen framgår, att vid en sänkning till 3*/, procent av räntefoten å lån från de i tabellen upptagna fonderna skulle uppkomma ett årligt förräntningsunderskott av omkring 1,125,000 kronor och att i följd därav av lånemedelskapitalet i ifrågavarande fonder ett belopp av i runt tal 25 miljoner kronor skulle vid bifall till motionerna behöva ersättas av skattemedel. Fullmäktige hava vidare - med hänsyn till att en sänkning av räntan å lån från ovannämnda fonder till 3.:" procent med största sannolikhet skulle medföra krav på enahanda nedsättning av räntan å lån från andra statens utlåningsfonder - låtit utarbeta följande tabell: