Sida:RD 1935 34.djvu/298

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Jordbruksutskottets utlåtande Nr 49. 9 rlnteloten för utlåning lran nedannlimnda londer länken till 8.6 3%. \l motionerna l: 195-218 och ll:356-379 ej upptagna londer.) Tabell, utvlaande det llnemedelskapltal som skulle behöva erølttas av skattemedel, om Linemedels- Ytlåningsfoml kapital "fe 1934 5 lm t l t F.. Ißnemedels' nämt 1. k°°.° " Ram a °." npim ut . 4 1,, /9, apitul 3,/' 9, iantnmgs "un" av l ' ° '°/u 1984 ° underskott Bkattemme, x , l lnedefilåneronaen 22,a99,s5fi 01 1,om,993 52 22,599,ss6 01 790.994 9.: 225.998 56 5,o22,1902: ° 4,947,1':ß 51 lvaJm-<>1 49,411m 1.099.372 - 142.e<so,493 81 fi,419,722 19 141,4ss,5fi7 eo 5,w2.214!s= 1,2m,447jml27,94s,27ain Allmänna järnvâgslånc-i

qndgn ................... 33,l73,ö23 20 1,-i92,80S 54 3G,943,l9'i 69 l,293,oll 92 l99,796|fl2 4,-t39,924

a+sa,2e5 - 9,las.4oo - 319.774 - 43,511!-Å 96e,91|N Låneionden lör tjänste mannasamhällel vid "Örby ................... .- 2,490,000 - Bibanelånefonden ---- - 8.073.000- lndustrilanefonden 4.947.173 57 w 112,o5o - 1.=n,soo - A 222,622f 81 2,490,000 - 87,150 - 24,9Û0i- 553,-333 Statens b0SI8.ds|ånelodd 65362031 87 3,008,79l U; 66,862,03l 87 2,340,17l 12 56B,620!81il4,8§B,229|lj Lultlartslånefonden . . . . .- l,0l0,3Û8 66 45,463 89 ' Lånefonden för inköp av rgngr ...................... .- 4,600 - 207 - Spannmålsk reditfonden ." 3.500,000 - 1.°lo,aos-6 saasmw lo,1oaio9 224,01a11 l | 4,600- 161- 46-1 1,022 3.5oo,oou- 122.500-1 ßa,ooo- 771,17? 89 ll 88 22 78 Av de i motionerna ej omnämnda utlåningsfonder, i vilka lånemedel finnas investerade, skulle enligt tabellen i nio lånemedelskapital behöva utbytas mot skattemedel. I en fond finnes även vid en räntefot av 3.5 procent tillräckligt med skattemedel investerade. Den sist intagna tabellen utvisar, att, om räntenedsättning till 3.5 procent komme till stånd även beträffande andra statens utlåningsfonder än de i motionerna omnämnda, ett årligt förräntningsunderskott av omkring 1,257,000 kronor skulle uppkomma och att sålunda, utöver ovannämnda 25 miljoner kronor, ytterligare ett belopp av omkring 28 miljoner kronor lånemedelskapital skulle behöva ersättas av skattemedel. Härav hava fullmäktige funnit framgå, att vid bibehållande av de vedertagna principerna i fråga om kapitalinvestering i statens utlåningsfonder en allmän sänkning till 3.5 procent av räntorna å lån från dessa fonder för närvarande ej kunde genomföras utan stora uppoffringar. Motionerna om sänkning av räntan å lån från statens fjäderfälånefond ingå som ett led i det i motionerna l:195-218 och II:356-379 framställda förslaget om sänkning av räntan å lån från sammanlagt 24 olika utlåningsfonder till 3.5 procent. Som skäl för en sådan allmän räntesänkning hava motionärerna åberopat, att vid en effektiv inlåningsränta av 4.42 procent utlåningsräntan sänkts till 4.:" procent samt att nu, när Uhkoliofl