Sida:RR 1651 maj 28 fol 128 ff.djvu/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
129.


Datum Stockholm 1651

Elfzborgz Lähn så rättrådeligen, flijteligen och försichteligen förhållit, att Högstbemte hans Maijt dher till ett godt och Nådigt behagh och åth Nöije burit, och uthi Consideration af sådane hans godhe qvaliteter och förtiänster honom Vthi Rijkzens Rådh Kallat och förordnat hafwer. Hwarföre hafwe Wij, förandes Oss till sinnes sådane icke allenast Hr Claes Stiernsköldz Oss, uthan och hans Sal. Faders Hans Mt wår Högtährade Sal. Herr fader trogne, tappre och Manlige præsterade och bewijste tiänster, hwillke hoos Oss så myckit mehra æstimeras, som fadren, Sahl. Hr Nils Stiernskiöld, sådant sitt wählförhållande eemoot sin Öfwerheet och Fäderneslandet, medh sitt lijf lätt, uthi ett häfftigt treffande medh Rijkzens fiender till Siöss uthaf ett undfångit skott af ett Styckielodh, igenom hwilket honom medh ett Slagswärdzfächtande, hans högre Arm är afskuten worden, bekräfftat hafwer, till een Åmminnelsse af sådane Fadrens och Sonens tappre och trogne tiänster, honom Hr Clas Stiernsköldh, medh förbättring på hans förre gamble Adelige Stånd och opsäyelsse till frijherre Ståndh, allernådigst weelat betänkia och försij; Giöre dhet och härmedh i thetta wårt Öpne breefz Krafft, och af wälbetänckt odh så och Kongligh Maacht och Myndigheet, Vnne, skänckie och gifwe honom, hans ächta lijfz och Bryst arfwingar, Man- och qwinköön; och så Arfwinge effter Arfwinge, Friherre Ståndh och Nampn, och till een förbättring på hans förre och här till af honom och hans förfäder förde Manlige Wapn, så och till een åthskildnat ifrån andre

frijherre