Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


3 Nr 1. Torsdagen den 11 januari Torsdagen den ll januari. Kammaren sammanträdde kl. 10.30 f. m. Herr talmannen yttrade, att han efter_samråd med andra kammarenstalman finge föreslå, det första kammaren ville besluta att vid sammanträdefredagen den l2 innevarande månad företaga följande val, nämligen dels av fyra ledamöter för att jämte talmannen tillsätta kammarens kansli och vaktbetjäning, dels av fyra ledamöter för att deltaga i talmansöverläggningarna, dels ock av två ledamöter att hava inseende över riksdagens kansli. Detta förslag antogs. Herr talmannen yttrade vidare, att han, likaledes efter samråd med andra kammarens talman, finge föreslå, det första kammaren ville besluta attföretaga vid sammanträde, som komme att hållas måndagen den 15 i denna månad, val av ledamöter och vid sammanträde påföljande dag val av suppleanter i de ständiga utskotten och utrikesnämnden. Vad herr talmannen sålunda föreslagit bifölls. Ordet lämnades härefter till herr förste vice talmannen, som anförde: Jag ber att få hemställa, herr talman, att kammaren måtte besluta, att antalet suppleanter i de ordinarie utskotten, vad denna kammare beträffar, måtte bestämmas till för konstitutionsutskottet 14, för statsutskottet 16, förbevillningsutskottet 13, för bankoutskottet 8, för första lagutskottet 8, för andra lagutskottet 12 och för jordbruksutskottet 8. Denna hemställan bifölls. _På framställning av herr talmannen beslöt kammaren nu, kl. 10.33 f. m., att ajournera sina förhandlingar till kl. 10.45 f. m. Till åtlydnad av Kungl. Majzts kallelse avgingo herr talmannen ochkammarens ledamöter kl. 10.45 f._ m. till slottskapellet, där riksdagspredikan hölls av docenten vid Uppsala universitet, teologie doktorn D. T. Ysander. Efter gudstjänstens slut begav kammaren sig till rikssalen, i vilken även andrakammaren infann sig. to1gí1liïi1lí2:{igi'åtl§lošit;:iå%te/Éiallrom tillstädes och öppnade riksdagen med det ipro