Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 10 januari. Nr "1. 7 möter att i våra diskussioner införa moment, som kunna bidraga till ledighet och lätthet och måhända öka intresset för vad som här i kammaren tilldrar sig; men jag är också lika angelägen om att betona, att det vore synd, om en god sak icke kunde leda till det mål, för vilket den har kommit till. Till allra sist skulle man kunna tänka, att det tillkomme talmannen att något påminna om våra svagheter såsom riksdagsman och om hela vår riks- dags nuvarande läge i den allmänna opinionen. Om jag underlåter att gå in på detta närmare, så beror inte det på att jag underskattar en välbefogad och saklig kritik. Jag anser tvärtom, att den på det området såväl som på alla andra är nyttig och av behovet påkallad och bör, så långt möjligt är, när så kräves, leda till ändring och bättring. Men det tillkommer icke mig och förmodligen inte heller oss att i ord svara på de anmärkningar, som kunna riktas mot vårt nuvarande system i dess helhet eller emot dess detaljer, ty det svaret kan endast ges genom det sätt, varpå vi i fortsättningen komma att förvalta våra uppdrag här. Och i förhoppning, att vi må kunna motsvara alla rimliga krav i detta avseende, ber jag er nu, mina ärade kamrater, vara hjärtligt välkomna till detta nya riksmöte och önskar er alla en godfortsättning på det nyss ingångna nya året! På framställning av herr talmannen beslöt kammaren att nu företaga val av sekreterare. Valet företogs, och befanns efter valförrättningens slut hava blivit tillsekreterare utsedd: kanslirådet G. H. Berggren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . med 96 röster. Kanslirådet Berggren fick nu företräda, underrättades, att han blivit av kammaren vald till sekreterare, och övertog protokollsföringen. In fidem E ric Carlén. Tillkännagavs, att Kungl. Maj :t låtit genom offentligt anslag bjuda och kalla riksdagens samtliga ledamöter att torsdagen den 11 innevarande månad kl. 11 f. m. infinna sig i slottskapellet samt, efter förrättad gudstjänst, enligt § 34 riksdagsordningen begiva sig till rikssalen för att där inhämta vad Kungl. Maj :t hade att meddela riksdagen. _ _ Herr talmannen meddelade, att till kammarens förfogande överlämnats 80 mträdesbiljetter till rikssalen vid riksdagen öppnande, och hemställde, attfördelning av dessa biljetter proportionellt i förhållande till ledamotsantalet i varje valkrets finge ske genom sekreteraren. Denna hemställan bifölls. Justerades ett protokollsutdrag för denna dag. Kammarens sammanträde avslutades kl. 12.16 e. m. In fidem G. H. Berggren?