Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/100

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


58 Nr 3. Onsdagen den 17 januari e. m. Statsverksproposítionen. (Forts.) dubbelt så hög som den är hos oss, och även den nu gällande sänkta skatten är i varje fall långt mer än dubbelt så hög, som den vi här i Sverige ha. Herr statsrådet hade också en annan sak att säga i förmiddags, som jag kom att fästa mig vid. Han sade, att det icke var någon idé att istatsverkspropositionen »knapra i kanterna» på anslagen. Man bör icke sätta ned anslagen, utan man bör försöka att bibehålla dem. Det är ju en mycket sympatiskprincip. Anslagen ha i många fall blivit så pass kanthuggna under de närmast föregående åren, att man kan tycka att man kommit till gränsen. Menmärkvärdigt nog gör man ett egendomligt undantag på den åttonde huvudtiteln. Jag ser just herr statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet nunärvarande här, och jag vill ju erkänna, att han i det hela synes ha följt sinkollega statsrådet W'igforss' nu nämnda princip. Och det är bra, ty de anslag, som han kräver, de behövas också. Emellertid har det, som sagt, gjorts ett uppseendeväckande undantag, och det gäller anslaget till instruktions- och upplysningsverksamhet för nykterhetens främjande. Jag har förut beklagat, att man ej vill klämma efter alkoholkonsumtionen tillräckligt på skattevägen, och nu måste jag även konstatera, att anslaget till nykterhetsupplysning har undergått en lika våldsam som oväntad beskärning. För att herrarna skola förstå vad detta innebär skall jag belysa saken med några siffror. Till föreläsnings- och instruktionsverksamhet för nykterhetens främjande anslogs för tre år sedan ett belopp av 200,000 kronor. Med hänsyn till statsfinansernas prekära läge har beloppet sedermera år efter årnedskurits, för två år sedan till 140,000 kronor och för nu löpande budgetår påförslag av det nuvarande statsrådet ända ned till 95,000 kronor. Denna mycket starka nedskärning i fjol väckte inom de vidsträckta kretsar, som intressera sig för nykterhetssakens främjande bland vårt folk, stor förstämning. Men man var åtminstone övertygad om att därmed ha uppnått den gräns, nedanför vilken ingen regering skulle finna det rimligt och förenligt med sinansvarskänsla att Det har därför väckt_den allra största överraskning att i årets statsverksproposition finna detta anslag, ett av de nyttigaste ochvälbehövligaste som kunna äskas, ännu ytterligare nedsatt, ända ned till 50,000 kronor. För tre år sedan var det 200,000 kronor, som användes till denna verksamhet, nu föreslås 50,000, och detta ej blott i strid emot den speciellt sakkunnigakorporationen, som begärt l40,000, utan också i strid mot kungl.skolöverstyrelsens förslag, som åtminstone innebär bibehållandet av innevarande budgetårs redan så oerhört nedsatta summa, 95,000 kronor. Sett i belysningen av en jämförelse med de hundratals miljoner staten inhöstar genom beskattning på de varor, som jag nyss berört, för att ej tala om. att den beskattningenmycket väl kunnat tåla någon stegring, förefaller detta oerhörda slag motnykterhetsupplysningsverksamheten_ företaget av en regering, som man haftanledning att betrakta som nykterhetsvänlig, i sanning häpnadsväckande. Detinnebär ett uppenbart lamslående och en desorganisation av denna verksamhet i en tid, vars allvar borde mana till de kraftigaste ansträngningar förnykterhetssträvandets förstärkning. Det har ju, trots alla olika meningar omlagstiftningsåtgärder i restriktionssyfte, rått enighet åtminstone om vikten av nykterhetens främjande på upplysningens och övertygelsens väg. Men skall nu även den av staten kontrollerade och till sin objektivitet garanteradeupplysningsverksamheten i detta avseende sättas på denna orimligaindragningsstat, så bidrar man till försvagande av folkets motståndskraft mot deförödande och nedbrytande dryckesseder, som för närvarande söka återvinna den mark de genom en landsomfattande och kraftfull nykterhetsverksamhet iglädjande grad hade förlorat. " Vi hade hoppats, att den nuvarande regeringen icke skulle vilja medverka