Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/114

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


82 Nr 3. Onsdagen den 17 januari e. m. Statsverksproposítionen. (Forts.) få under dessa fälttjänstövningar tillfälle att under så att säga fältmässiga förhållanden röra sig i större förband och öva samarbete med andratruppslag. Men jag tror, att den inknappning, som departementschefen harföreslagit, har en annan, mera djupgående verkan, och jag tror, attdepartementschefen har begått ett ganska svårt psykologiskt misstag. Det är dock så. att under hela utbildningstiden bedrivas övningarna med ständigt ochplanmässigt stegrade fordringar och ansträngningar fram mot slutmålet förutbildningen: fälttjänstövningen i större förband. För detta slutmål samlar sigintresset såväl hos befälet i alla grader som hos menige man, ochmanöverdagarnas påfrestningar tagas i de allra flesta fall med hurtig framåtanda och med gott humör, liksom jämväl dylika dagars äventyr och upplevelser åratalframåt bevaras i glatt minne hos deltagarna. Jag tror för den skull, att denbesparing på 700,000 kronor, som skulle åstadkommas genomfälttjänstövningarnas indragande, inte år motiverad. Vid beslutet om 1925 års'härordning talades det vidare om, att man ville skapa en modern armé med alla erforderliga tekniska hjälpmedel. Uttrycket »den moderna maskinarmén>> var ett populärt slagord, som hos många svenskar ingav den förhoppningen, att vår armé - om också kvantitativt minskad - dock skulle genom sin förbättrade kvalitet giva vårt land en tillräckligtkraftig ryggrad. Men icke heller i detta avseende ha riksdagens utfästelserinfriats. Åtskilliga miljoner saknas ännu i de beräknade engångsanslagen, och de årliga material- och underhållsanslagen samt munderingsanslagen ha avdepartementschefen utan närmare motivering nedprutats med avsevärda belopp. Ändock återstå viktiga områden inom vårt försvar, vilka icke blivittillgodosedda genom departementschefens anslagsäskanden. För armén saknas allt fortfarande tillräcklig utrustning i åtskilliga avseenden: luftvärnsartilleri och annan artillerimateriel återstår att anskaffa, motoriseringen av vissa förband är icke genomförd, stridsvagnar och infanterikanoner befinna sig ännu påförsöksstadiet, för flyget saknas såsom tidigare i dag av annan talare anförtsviktiga flygplantyper, särskilt bomplan, förutan vilka vårt flygvapen är hänvisat till uteslutande defensiva uppgifter. Vårt flyg är -- om man får tro uppgifter i tidningspressen _ till och med så ofullständigt rustat med flygplan ochdepåer, att det icke skulle ligga inom det möjligas gräns att uppspana denmystiska flygare, som under en lång tid utgjort en daglig eller rättare nattlig företeelse på det norrländska firmamentet. Jag erinrar vidare om, att planen för flottans ersättningsbyggnad ickeblivit fullföljd, och att bland annat saknas det artillerifartyg, som redan bort vara stapelsatt, om det skulle kunna vara i rätt tid färdigt att ingå i vår flottas stridskrafter. Jag vet, och det ha vi hört i dag av herr statsrådet och chefen för försvarsdepartementet, att han i detta fall anser sig kunna falla tillbaka på uttalanden ifrån den sittande försvarskommissionen, uttalanden om att man från fall till fall får avgöra, vilka byggnadsarbeten som ii första hand böra ifrågakomma för flottan. Och jag erkänner också, att det under annan rubrik i budgeten, nämligen under rubriken Utgifter för kapitalökning, upptagitssåsom åtgärd mot arbetslösheten ett särskilt anslag å 10 miljoner, varav dock, såsom vi hörde av herr statsrådet förut i dag, beräknats kunna tillgodoses vissa civila myndigheters och institutioners anslagskrav. Jag fäste mig med glädje vid departementschefens uttalande, att ett belopp på cirka 4 miljoner kronor skulle kunna vara att påräkna för flyget, och jag hoppas, att dessa avdepartementschefen uttalade intentioner också skola gå i uppfyllelse. Men jag måste göra mig den frågan: År det icke ärligare och mera rätlinigt att under försvarets huvudtitel uppta de anslag, som där så väl erfordras, i stället för att sammankoppla dessa anslag med arbetslöshetsanslagen? Är det måhända