Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/12

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


10 Nr 1. Fredagen den 12 januari. Sedan andra kammarens talman därefter i denna kammares namn till Hans Maj :t Konungen framfört andra kammarens undersåtliga vördnad, fingotalmännen vardera mottaga, av herr statsrådet och chefen förfinansdepartementet \Vigforss ett exemplar av Kungl. Maj :ts proposition nr 1, angåendestatsverkets tillstånd ocli behov under budgetåret 1934/1935, samt av herrstatsrådet och chefen för justitiedeparteinentet Schlyter ett ex_empla_r av Kungl. Maj :ts berättelse om vad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdagssammanträde sig tilldragit. l Härpå avlade Hans Kungl. Höghet Arvfursten, _Hertigen av_HallandBertil Gustaf Oscar Carl Eugen tro- och huldhetsed till Hans Mag :t Konungen; varefter ceremonien å rikssalen avslutades och första kammaren enligto beslut, fattat före avtågandet från samlingsrummet, åtskildes vid utgangen franrikssalen kl. 12.22 på dagen. In fidem G. H. Berggren. Fredagen den 12 januari. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Herr statsrådet Schlyter avlämnade dels Kungl. Maj :ts skrivelse om förordnande av en statsrådsledamot attutöva den befattning med riksdagsärenden, som enligt § 46 riksdagsordningen tillkommer en ledamot av statsrådet; dels ock Kungl. Maj :ts propositioner: - nr 2, angående godkännande av en mellan Sverige, Danmark, Finland, lsland och Norge den 7 november 1933 avslutad konvention angående konkurs, m. m.; nr 3, med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 24 juli i903 om utländsk försäkringsanstalts rätt att driva försäkringsrörelse här iriet m. m.; nr 4, angående godkännande av konvention för skydd av den industriella äganderätten samt antagande av förslag till lag oiii ändring i 7, 11, 15 ocli 16 §§ förordningen den 16 maj 1884 angående patent m. m.; nr 5, med förslag till lag om upphävande av 17 kap. 32 '§ första punkten rättegångsbalken, m. m.; _ nr_ 6, med förslag till ändrad lydelse av § 6 mom. 10 och § 26riksdagsordningen; nr 7, med förslag till lag om ändring i vissa delar av 27 och 30' kap.rättegångsbalken m. m.; n_r 8, med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 12 luhj 1917 (nr 189) om expropriation; nr 9, med förslag till lag om ä_.ndrad~lydelse av 5 och '11 §'§ lagen den 30 juni 1916 (nr 312) angående ansvarighet för skada i följd av antomobiltrafik; nr 10, med förslag till lag om blodundersökning i brottmål: samt