Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Fredagen den 12 januari. Nr 1. 11 nr 15, med förslag till lag om ändring i vissa delar av 21 kap.strafflagen m. m. Herr statsrådet Levinson avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 11, angående överlåtelse å Haparanda stad av viss del av kronoparken Karl Johan i Norrbottens län; nr 12, angående medgivande för Kungl. Maj :t att i vissa fall försäljakronoegendom m. m.; nr 13, angående avstående i vissa fall av mark från kronoegendomar eller upplåtande av nyttjanderätt eller servitutsrätt till sådan mark; nr 14, angående överlämnande till Svenska jordbrukskreditkassan avsvenska statens obligationer till visst belopp; nr 16, med förslag till lag angående solidariskt bankbolags ombildning till bankaktíebolag; nr 17, angående upplåtande till svenska järnvägsmännens vilohemsförening av en statens järnvägar tillhörig byggnad i Björkliden m. m. ; nr 18, angående befrielse för chauffören A. R. Andersson och stationskarlen J. A. Johansson från skyldighet att till statens järnvägar gälda vissaersättningsbelopp; nr 19, angående räntefri försträckning åt telegraftjänstemännensskatteinbetalningskassa i Stockholm; nr 20, angående fortsatta åtgärder för främjande av sparsamhet blandskolungdomen; nr 21, med förslag till lag om allmänna vägar m. m.; nr 22, med förslag till lag angående ändrad lydelse av 24 § lagen den 25 juni 1909 (nr 57 s. 2) om arrende av viss jord å landet i Norrland och vissa delar av Svealand; nr 23, med förslag till lag om användande av viss del av de till fonden för pendslionering av civila tjänstinnehavare under budgetåret 1933/1934 inflytande me en; nr 24, angående anslag till ackords- och stödlån åt jordbrukare; nr 25, angående uppskov i vissa fall med erläggande av annuiteter å lån från odlingslånefonden och statens avdikningslånefond; nr 26, angående nedsättning av saluvärdet vid vissa försäljningar avkronoegendom; nr 28, angående godkännande av viss utfästelse vid genomförandet avregleringen av potatismjölstillverkningen; b ïir 29, angående avskrivning av vissa i flottledsfonden ingåendefordringse ODD; - nr 30, angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m.; ' nr 31, med förslag till lag angående köttbesiktning och slakthus, m. m.; nr 32, med förslag till förordning angående åtgärder mot smittsammasjukdomar hos bin; nr 33, med underställande av beslut om viss tilläggstnll; nr 34, angående upplåtelse av rått till bearbetande av icke inmutningsbara mineralfyndigheter å kronojord; nr 35, med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 § förordningen den 28 september 1928 om utjämningsskatt; samt nr 36, med förslag till förordning angående fortsatt tillämpning avförordningen den 17 maj 1923 (nr 113) om utgörande av en särskild stämpelavgift i vissa fall vid köp, byte eller införsel till riket av pärlor med flera lyxvaror.