Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/150

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


2 Nr 4. Lördagen den 20 januari. herr Velander, » Johanson, Karl August, » Bodin, Karl, Nilsson, Theodor, Karlsson, Gottfrid, » Löfvander. Dessa personer hade alltså utsetts till suppleanter i utskottet. Uf! Föredrogs och hänvisades till konstitutionsutskottet den av herr Boman m. fl. väckta motionen, nr 36, om utvidgning av de i lagarna om kommunalstyrelse på landet och kommunalstyrelse i stad förekommande jävsbestämmelserna. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet herr Nylanders motion, nr 37, om tull å. ammoniumsulfat. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet nedannämnda av herr Bengtsson m. fl. avgivna motioner: nr 38, om ökat anslag till främjande i allmänhet av nötboskapsaveln; och nr 39, om ökat anslag till främjande av mindre jordbruk. Föredrogos och lades till handlingarna bankoutskottets memorial: nr 1, med överlämnande av fullmäktiges i riksbanken till bankoutskottetavgivna berättelse; .och nr 2, med överlämnande av fullmäktiges i riksgäldskontoret till innevarande riksdag avgivna, till bankoutskottet avlämnade berättelse. Vid föredragning av Kungl. Maj :ts denna dag avlämnade propositioner nr 55 och 56 blevo desamma på. begäran bordlagda. Avgåvos och bordlades nedannämnda motioner: nr 40, av herr Bergman m. fl., om ökat anslag till viss gottgörelse ät förut i Ryssland bosatta svenska undersätar; nr 41, av herrar Forssberg och Nylander, om löneförbättring för vissabeställningshavare vid krigsmakten; ' nr 42, av herr Westman m. fl., om beredande av medel till flygvapnetsmaterielanskaffning; nr 43, av herr Forssberg, angående utbyte av örlogsvarvens värnpliktiga ur ersättningsreserven mot civila arbetare; nr 44, av herr Nilsson, Johan, i Kristianstad, om anslag till svenskabrandkårernas riksförbund; nr 45, av fröken Hesselgren, angående förlängt förordnande för konsulenten i skolöverstyrelsen lngeborg Maria Walin; _ - _ nr 46, av fröken Hesselgren, om anslag till undervisning i hushällsgöromâl vid vissa allmänna läroverk; nr 47, av herr Bergman m. fl., om ökat anslag till föreläsnings- ochinstruktionsverksarnhet för nykterhetens främjande; nr 48, av herr Bärg, Anders, m. fl., om ökat anslag till föreläsnings- ochinstruktionsverksamhet för nykterhetens främjande; nr 49, av herr Ström, Torsten, angående sjömanshuset i Lidköping; nr 50, av herr Bodin, Karl, m. fl., om sänkning av räntan ä län urkraftledningslånefonden;