Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/152

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


4 Nr -L Tisdagen den 23 januari f. m. Tisdagen den 23 januari f. m. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Herr statsrådet Undén avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 47, angående nedläggande av förskolan för blinda i Växjö m. m.; nr 48, angäende skyldighet för lärare att i vissa fall underkasta sigläkarundersökning m. m. ; nr 49, angående rätt för expeditionsvakten J. O. Gustafsson att föruppflyttning i löneklass tillgodoräkna viss tjänstgöring; nr 50, angående förhöjt understöd till förre seminarieeleven B. E. L.Hellström; och nr 57, angående befrielse för förste reparatören E. Hägglund från skyldighet att till statens järnvägar återgälda vissa ersättningsbelopp. Justerades protokollen för den 17 och den 18 innevarande månad. Anmäldes och bordlades bankoutskottets utlåtande nr 3, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition om gillande av den riksbanken meddelade befrielsen från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 55, angående godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Finland angående gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel avalkoholvaror, m. m. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tsproposition nr 56, med förslag till lag om fullgörande i vissa fall avbetalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet nedannämnda motioner: nr 40, av herr Bergman m. fl., om ökat anslag till viss gottgörelse åt förut i Ryssland bosatta svenska undersåtar; nr 41, av herrar Forssberg och Nylander, om löneförbättring för vissabeställningshavare vid krigsniakten; nr 42, av herr Westman m. fl., om beredande av medel till flygvapnetsmaterielanskaf f nin g ; nr 43, av herr Forssberg, angående utbyte av örlogsvarvens värnpliktiga ur ersättningsreserven mot civila arbetare; nr 44, av herr Nilsson, Johan, i Kristianstad, om anslag till svenskabrandkårernas riksförbund; nr 45, av fröken Hesselgren, angående förlängt förordnande för konsulenten i skolöverstyrelsen lngeborg Maria \Va1in;