Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/154

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


6 Nr 4. Tisdagen den 23 januari f. m. nr 65, av herr Löfvander m. fl., om rätt för arrendator att erhålla ersättning för under arrendetiden utförd cementerad gödselstadsanläggning; nr 66, av herr Walles m. fl., angående förmånsrätt för icke fast anställda handelsresande att utbekomma fordran för lön och provision; samt nr 67, av herr Anderson, Erik, och herr Bengtsson, angåendeutflyttningsbidrag vid sådana laga skiften, som motsvara tidigare hemmansklyvningar, m.m. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet nedannämnda motioner: nr 68, av herr Gustafsson, Per, m. fl., om viss ändring av villkoren för lån ur arbetarsmäbrukslånefonden; samt nr 69, av herr Bodin, Gunnar, m. fl., om ökat anslag till till färavelnsbefrämjande. Föredrogs och hänvisade till konstitutionsutskottet den av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., väckta motionen, nr 70, angående valbarhetsvillkor för beklädandet av poster i kommunala nämnder och styrelser. Föredrogs och hänvisades till ett tillfälligt utskott den av herr Pettersson, David, och herr Karlsson, Oscar Gottfrid, väckta motionen, nr 71, omnedbringande av räntan å. lån från pensionsförsäkringsfonden, särskilt sådana, som beviljats för sjukhusändamäl. Föredrogs, men bordlades ånyo på flera ledamöters begäranbevillningsutskottets betänkande nr 1. Vid föredragning av Kungl. Maj :ts denna dag avlämnade propositioner nr 47-50 och 57- blevo desamma på begäran bordlagda. Avgävos och bordlades nedannämnda motioner: nr 72, av herr Sjödahl m. fl., om utredning rörande verkningarna avkommunallagarnas bestämmelser angående kvalificerad majoritet i vissa fall m. m.; nr 73, av herr Lindmark, om utredning och förslag i fråga om kommunal fondbildning; nr 74, av herr Borell, om ökat anslag till ersättning för förlorad lösen i följd av inteckningsförnyelsernas avskaffande; d nr 75, av herr Åkerman m. fl., om ökat anslag till svenskaskyddsförbunet; _ nr 76, av herr Wohlin, angående vissa åtgärder för viclmakthållandet av sjöförsvaret; nr 77, av herr Nerman, i anledning av Kungl. Maj :ts under fjärdehuvudtiteln äskade anslag till militärväsendet; nr 78, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om anslag till detfrivilliga skytteväsendet; nr 79, av herrar Hjalmarsson och Linder, om anslag till uppförande av hem för kroniskt sjuka i Malmö och Kalmar; nr 80, av herrar Bergqvist och Sandström, om ökat anslag till statsbidrag till driftkostnaderna för tuberkulossjukvârdsanstalter; nr 81, av herr Petrén, om anslag till bidrag för anskaffande av bostäder åt provinsialläkare å. landsbygden;