Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/160

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


12 Nr Å. Tisdagen den 23 januari e. m. Tisdagen den 23 januari e. m. Kammaren sammanträdde kl. 8 e. m. ~ Herr statsrådet Ekman avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 58, angående befrielse för K. S. H. ?artin från viss betalningsskyldighet; nr 59, angående förstärkning av marmförvaltningens arbetskrafter m. m.; och nr 60, angående gäldande av vissa haverikostnader. De kungl. propositionerna föredrogos var för sig och blevo därvid påbegäran bordlagda. Avgåvos och bordlades nedannämnda motioner: nr 201, av herr Wagnsson, om sänkning av rösträttsåldern; nr 202, av herr Wagnsson, om sänkning av- åldern för deltagande ikommunala val; nr 203, av herr Löfgren, om skyldighet för alla kommuner att överlåta sin beslutanderätt åt fullmäktige; nr 204, av herr Larsson, Johan August, om anslag till möjliggörande av a.n- vändning av smör i stället för margarin vid vissa allmänna inrättningar; nr 205, av herr Larsson, Johan, om bidrag av automobilskattemedel tillenskilda personer för vägunderhåll; nr 206, av herr Ernfors, om byggande av en statsbana mellan Heby och Horndal; nr 207, av herr Sandström m. fl., om statsbidrag till Luossavaara-Kiiruna iïrazïra aktiebolag för utförande av en krossverksanläggning å Svartön vid u ea; nr 208, av herrar Petrén och Wagnsson, om höjning av anslaget till ökade medel för uppehållande av serafimerlasarettets verksamhet; . nr 209, av herr Petrén, om ändring i grunderna för statsbidrags utgående till epilektikervården; nr 210, av herr Larsson, Johan, och herr Wahlmark, om ökat statsbidrag till Uppsala läns landsting för uppförande av ett centralsanatorium; nr 211, av herr Wagnsson, om höjning av förslagsanslaget tillresekostnadsersättning åt folkskolinspektörer; nr 212, av herr Wagnsson, om höjning av minimiarvodena till lärare vid f ortsättningsskolor ; nr 213, av herr Wagnsson, om lönetillägg åt lärare vid folk- och småskolor efter vissa års tjänstgöring; nr 214, av herr Wagnsson, om rätt för lärare vid folk- och småskolor att för uppflyttning i lönegrad tillgodoräkna sig viss tjänstgöring såsom ickeordinarie lärare; nr 215, av herr W'agnsson, om ändrade bestämmelser rörande statsbidrag till anordnande av slöjd vid folkskola, mindre folkskola eller särskild slöjdskola;