Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/178

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


14 , Nr 5. Lördagen den 27 januari. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet herr Lindhagens motioner: nr 283, om höjning av anslaget till upplysningsarbete f_ör freden; och nr 284, om ökat anslag till viss gottgörelse åt förut 1 Ryssland bosatta svenska undersåtar m. m. Föredrogs och hänvisades till kammarens första tillfälliga utskott herrLindhageres motion, nr 285, om förbud mot rökning i riksdagenssammanträdessalar. Vid föredragning av bankoutskottets utlåtande nr 3, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition om gillande av den riksbanken meddelade befrielsen från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld, bifölls vad ut-\ skottet i detta utlåtande hemställt. Vid förnyad föredragning av bevillningsutskottets betänkande nr 1, ianledning av Kungl. Maj :ts proposition med underställande av beslut om viss tilläggstull, bifölls vad utskottet 1 detta betänkande hemställt. Anmäldes bankoutskottets förslag till riksdagens skrivelse, nr 13, tillKonungen i anledning av Kungl. Maj :ts proposition om_ gillande av denriksbanken meddelade befrielsen från skyldigheten att inlösa av banken utgivnasedlar med guld. Skrivelseförslaget godkändes under förutsättning att utskottets hemställan i utlåtande nr 3 bifölles även av andra kammaren. Vid föredragning av Kungl. Maj :ts denna dag avlämnade propositioner nr 38-41 och 62--67 blevo desamma på begäran bordlagda. Herr Johanson, Karl August, väckte en motion, nr 286, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om allmänna vägar m. m. Motionen blev på. begäran bordlagd. V-fusterades protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarenssammanträde avslutades kl. 11.58 f. m. In fidem G. H. Berggren.