Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/179

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Tisdagen den 30 januari Nr 5. 15 Tisdagen den 30 januari. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m. Herr statsrådet Sköld avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 69, angående åtgärder till utveckling av ofullständiga jordbruk; och nr 72, angående anslag till Svenska smörprovningarna. Anmäldes och godkändes bevillningsutskottets förslag till riksdagensskrivelse, nr 14, till Konungen i anledning av Kungl. Maj :ts proposition medunderställande av beslut om viss tilläggstull. Föredrogos och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tspropositioner: , nr 38, med förslag till förordning om erkända arbetslöshetskassor m. m.; och nr 39, med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 8 april 1927 (nr 77) om försäkringsavtal. - Föredrogs Kungl. Maj :ts proposition, nr 40, med förslag till lag om offentlig arbetsförmedling m. m. Herr Velander: Herr talman! Med hänsyn till den synnerliga omfattningen av de ärenden, som avses ,med Kungl. Maj :ts propositioner nr 38 och 40,tilllåter jag mig hemställa, att tiden för motioners avgivande i anledning av dessa propositioner måtte utsträckas till det sammanträde, som infaller närmast efter tjugu dagar från propositionernas avlämnande. Efter härmed slutad överläggning hänvisades den nu föredragna kungl.propositionen, såvitt angick anslag till offentliga arbetsförmedlingen, tillstatsutskottet samt i övrigt till behandling av lagutskott. På särskild proposition beslöt kammaren, med bifall till herr Velamlersdärom framställda yrkande, medgiva, att tiden för avgivande av motioner ianledning av Kungl. Maj :ts propositioner nr 38 och 40 utsträcktes till detsammanträde, som infölle näst efter tjugu dagar från propositionernas avlämnande. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 41, angående anslag till socialstyrelsen m. m. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tsproposition nr 62, med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 och 2 §§ lagen _den 21 september 1915 (nr 362) om behörighet att utöva läkarkonsten.