Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/180

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


16 Nr 5. Tisdagen den 30 januari. Föredrogs och hänvisades till bankontskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 63, angående ersättning till vissa personer i anledning av sjukdom, ådragen under militärtjänstgöring. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj :tspropositioner: nr 64, angående anslag för särskild kolonisationsverksamhet inomNorrbottens län; och nr 65, angående förstärkning av nionde huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tsproposition nr 66, med förslag till lag om ändring i lagen den 22 juni 1928 (nr 302) om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus. ' Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 67, angående godkännande av avtal rörande försäljning av vissaDjäknehytterotarnas skifteslag tillhöriga samfällda områden i Avesta stad i vadangår vissa allmänna hemman. _ Föredrogs och hänvisades till särskilda utskottet den av herr Johanson, Karl August, väckta motionen, nr 286, i anledning av Kungl. Maj :tsproposition med förslag till lag om allmänna vägar m. m. Föredrogos ooh bordlades på begäran Kungl. Maj :ts denna dag avlämnade propositioner nr 69 'och 72. Avgåvos och bordlades nedannämnda motioner: nr 287, av herr Reuterskiöld och nr 288, av herrar Norman och Forslund, båda i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag omallmänna vägar m. m. Anmäldes och bordlades första lagutskottets utlåtanden; nr 1, i anledning av verkställd granskning av justitieombudsmannensämbetsförvaltning; och nr 2, i anledning av verkställd granskning av militieombudsmannensämbetsförvaltning. Justerades protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarenssammanträde avslutades kl. 4.07 e. m. - In fidem G. H. Berggren.