Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/181

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


7 Oiisflngon den 31 Janiinri Nr 5. 17 Onsdagen den 31 januari. Kammaren sammantríidde kl. 4 e. m.; och dess förhandlingar leddes av herr andre vice talinannen. Herr statsrådet Sköld avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 70, angående ändring i vissa postavgifter; nr 71, med förslag till förordning angående postverkets ansvarighet för försändelser och medel, som mottagits till postbefordran; nr 73, angående ändring av tiden för avskrivning av prästerskapets till statsverket indragna tionde från vissa församlingar i Kopparbergs län; nr 74, angående nedsättning av räntan för egnahemslån till statensjärnvägars personal vid Notviken och Ulriksdal; nr 75, angående likviderandet av vissa av vattenfallsstyrelsen utfärdadereverser; nr 76, angående efterskänkande av återbetalningsskyldighet beträffande vissa av vattenfallsstyrelsen oriktigt utbetalda dyrtidstillägg; samt nr 78, angående åtgärder till sockerbetsodlingens uppehållande. Upplästes en till kammaren inkommen ansökning, som jämte därvid fogat läkarintyg var så lydande: Till riksdagens första kammare. ' Hänvisande till bifogade intyg ber jag att tills vidare få ledighet frånriksdagsarbetet. Stockholm den 30 januari 1934. G. Sederholm. Att landshövding Sederholm på grund av gallstenssjukdom tills vidare är förhindrad att deltaga i riksdagens arbete, intygas på heder och samvete. Stockholm den 30 januari 1934. H. C. Jacobæus. På gjord proposition bífölls ansökningen för den tid, det i åberopadeläkarintyget omförmälda hindret varade. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj :tspropositioner: nr 69, angående åtgärder till utveckling av ofullständiga jordbruk; och nr 72, angående anslag till Svenska smörprovnmgarna. Föredrogos och hänvisades till särskilda utskottet nedannämnda motioner: nr 287, av herr Reuterskiöld, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om allmänna vägar m. m.; och . nr 288, av herrar Norman och Forslund, i samma ämne. Första kammarens protokoll 1984. Nr 5. 2