Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/182

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


18 NI' 5. Onsdagen den 31 januari. Föredrogos, men bordlades ånyo på flera ledamöters begäran förstalagutskottets utlåtanden nr 1 och 2. Vid föredragning av Kungl. Maj :ts denna dag avlämnade propositioner nr 70, 71, 73-76 och 78 blevo desamma på begäran bordlagda. Anmäldes och bordlades statsutskottets utlåtanden: nr 1, angående regleringen för budgetåret 1934/1935 av utgifterna under riksstatens första huvudtitel, innefattande anslagen till kungl. hov- ochslottsstaterna; nr l2, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående upplåtande till svenska järnvägsmännens vilohemsförening av en statens järnvägar tillhörig byggnad i Björkliden m. m.; _ nr 13, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående befrielse för chauffören A. R. Andersson och statíonskarlen J. A. Johansson frånskyldighet att till statens järnvägar gälda vissa ersättningsbelopp; nr 14, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående vissaredovisningsåtgärder i anledning av överlåtelse från statens järnvägar till domänverket av nämnda järnvägars slipersfaktori vid Piteå; samt nr 15, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition 'angående fortsattaåtgärder för främjande av sparsamhet bland skolungdomen; ävensom första lagutskottets utlåtanden: nr 3, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om upphävande av 17 kap. 32 § första punkten rättegångsbalken m. m.; nr 4, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag omändring i vissa delar av 27 och 30 kap. rättegångsbalken m. m.; samt nr 5, i anledningav Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag omfullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m. Justerades protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarenssammanträde avslutades kl. 4.08 e. m. In fidem G. H. Berggren. Stockholm 1934. Kungl. Boktryckeríet, P. A. Norstedt & Söner. 340459