Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/189

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Fredagen den 9 februari Nr 7. 3 'första lagutskottets utlåtanden: nr 6, i anledning av väckt motion angående lagstiftning om inteckning ihotell- och restauranginventarier; samt nr 7, i anledning av väckt motion angående viss skärpning av det ledamot i aktiebolags styrelse åvilande ansvar. Justerades protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarenssammanträde avslutades kl. 4.10 e. m. In fidem G. H. Berggren. Fredagen den 9 februari. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m. Herr statsrådet Vewnerström avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nu 80, angående turistreklam- och upplysningsverksarnhet i utlandet; nr 85, angående läroverksadjunkten E. B. Wendins tjänstårsberäkning; nr 86, angående gàldande i vissa fall ur kyrkofonden av understöd ianledning av olycksfall i arbete å skogar till sådana ecklesiastika boställen, som avses i 1 § eeklesiastik bostííllsordning den 30 augusti 1932; samt nr 105, angående anordnande av vissa utbildningskurser för f. d. fastanställt manskap vid försvarsväsendet. 4 Föredrogs och hânvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tsproposition nr 68, med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 2 §rättegångsbalken. . . Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj :tsproposition nr 9O, med förslag till vissa tillägg till gällande tulltaxa. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 91, angående pensionsförbättring åt f. d. styresmannen för Karl Gustafs stads gevärsfaktori, översten i västra arméfördelningens reserv P. J. R. Virgin. V Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj :tsproposition nr 92, angående försäljning av vissa kronoegendomar och lägenheter från sådana egendomar. Föredrogs och hânvisades till bankoutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 93, angående ändring i förordningen om jordbrukets kreditkassor, m. m. Föredrogs och liänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 94, angående nedsättning av arrendet för arrendelotten Brostugan åkronoparken Klövdala i K-.almar län.