Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/191

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


RIKSDAGENS PROTOKOLL. |934. Första kammaren. Nr 8. Lördagen den 10 februari. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet Leo avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 97, med förslag till lag om mått och vikt; nr 104, angående lån till föreningen för skidlöpningens främjande iSverige för utbyggnad av turiststationen Högfjället vid Storlien m. m.; samt nr 106, angående fortsatt befrielse för riksbanken från skyldigheten attinlösa av banken utgivna sedlar med guld. Herr talmannen yttrade, att han efter samråd med andra kammarenstalman finge föreslå, det första kammaren ville besluta att vid sammanträdelördagen den 17 innevarande månad företaga val» av valmän och suppleanter för utseende av revisorer och revisorssuppleanter för granskning av riksbankens avdelningskontors i orterna räkenskaper och förvaltning. Detta förslag antogs. Herr statsrådet Möller avlämnade Kungl. Maj :ts proposition nr 116,angående förstärkning av femte huvudtitelns anslag till kommittéer ochutredningar genom sakkunniga. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts propositioner: nr 80, angående turistreklam- och upplysningsverksamhet i utlandet; samt nr 85, angående läroverksadjunkten E. B. Wendins tjänstårsberäkning. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tsproposition nr 86, angående gäldande i vissa fall ur kyrkofonden av understöd i anledning av olycksfall i arbete å. skogar till sådana ecklesiastika boställen, som avses i 1 § ecklesiastik boställsordning den 30 augusti 1932. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 105, angående anordnande av vissa utbildningskurser för f. d. fast anställt rnanskap vid försvarsvasendet. Föredrogos, men bordlades ånyo på. flera ledamöters begäran förstalagutskottets utlåtanden nr 8 och 9 samt andra lagutskottets utlåtanden nr 3 och 4. c ' Första kammarens protokoll 1934. Nr 8. 1