Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/206

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


4 Nr 9. Onsdagen den 14 februari. lnterpellation ang. viss samverkan mellan de mindre staterna m. m. (Forts.) Baltiska staterna, öster och väster om Baltiska havet, är särskilt påkallatsåsom utgångspunkt och förebild för en allmännare framryckning av mindre stater i förenämnda syften? 4) Synes ej regeringen, att de skandinaviska staterna böra anses beredda att redan nu som en förebild i småstaternas samverkan skapa en gemensam organisation för skandinavernas framträdande i utrikespolitiken, detta icke minst för att sätta även själva problemen, ofredens djupliggande orsaker, på dagordningarna? På gjord proposition medgav kammaren, att ifrågavarande spörsmål finge framställas. Anmäldes och bordlades statsutskottets utlåtanden: i nr 21, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående likviderandet av vissa av vattenfallsstyrelsen utfärdade reverser; och nr 22, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående efterskänkande av återbetalningsskyldighet beträffande vissa av vattenfallsstyrelsen oriktigt utbetalta dyrtidstillägg; bankoutskottets utlåtanden: nr 10, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om användande av viss del av de till fonden för pensionering av civilatjänstinnehavare under budgetåret 1933/1934 inflytande medlen; och nr 11, angående regleringen för budgetåret 1934/1935 av utgifterna under riksstatens elfte huvudtitel, innefattande anslagen till pensionsväsendet, utom i vad angår anslaget till allmänna indragningsstaten; ~ första lagutskottets utlåtanden: nr 10, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående godkännande av en mellan Sverige, Danmark, Finland, lsland och Norge den 7 november 1933 avslutad konvention angående konkurs m. m.; nr 11, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lagangående ändring i vissa delar av lagen den 24 juli 1903 om utländskförsäkringsanstalts rätt att driva försäkringsrörelse här i riket m. m.; nr 12, i anledning av väckt motion om lagstiftning angående revisorer och huru revision skall verkställas; nr 13, i anledning av väckt motion om ändrad lydelse av 57 § sista stycket sjömanslagen; och nr 14, i anledning av väckt motion angående förmånsrått för icke fastanställda handelsresande att utbekomma fordran för lön och provision; andra lagutskottets utlåtanden: nr 5, i anledning av väckta motioner angående ändringar i lagen om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtetområde; och nr 6, i anledning av väckt motion om viss ändring i lagen om arbetarskydd; samt jordbruksutskottets utlåtanden-: nr 4, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående överlåtelse åHaparanda. stad av v1s_s del av kronoparken Karl Johan i Norrbottens län; nr 5, i anledmng av Kungl. Maj :ts proposition angående medgivande för Kungl. Maj :t att i vissa fall försälja kronoegendom m. m.;