Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/209

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


' Fredagen den 16 februari. Nr 9. 7 Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 118, angående nybyggnad för lantmäterikontoret i Västmanlands län m. m. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Ma':ts proposition nr 119, angående godkännande av ett mellan Sverige och dsterrike slutet handels- och sjöfartsavtal. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj :tspropositioner: nr 120, angående godtagande av ackord i vissa fall å kronans fordringar för försålda kronoegendomar, m. m.; och nr 121, angående anslag till förekommande och hämmande avtuberkelsjukdomar hos nötkreaturen. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet herr Asplunds motion, nr 295, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående försäljning av Nyasvenska stenkolsaktiebolaget Spetsbergens egendom å Spetsbergen. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet den av herr Gabrielsson m. fl. väckta motionen, nr 296, i anledning av Kungl. Maj :ts propositionangående åtgärder till sockerbetsodlingens uppehållande. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet den av herr Ström,_Fredrik, m. fl. väckta motionen, nr 297, i anledning av Kungl. Maj :ts propositionangående pension ät vissa i statens tjänst anställda personer. Föredrogos och hänvisades till behandling av lagutskott nedannämndamotioner: . nr 298, av herr Tjällgren m. fl., i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till förordning om erkända arbetslöshetskassor m. m.; nr 299, av herr Larsson, Sam, i samma ämne; samt nr 300, av herr Larsson, Sam, med förslag till förordning om statsbidrag till erkända arbetslöshetskassor. Föredrogos, men bordlades ånyo på flera ledamöters begäranstatsutskottets utlåtanden nr 21 och 22, bankoutskottets utlåtanden nr 10 och 11, första lagutskottets utlåtanden nr 10-14, andra lagutskottets utlåtanden nr 5 och 6 samt jordbruksutskottets utlåtanden nr 4--13. Vid föredragning av Kungl. Maj :ts denna dag avlämnade proposition nr 123 blev densamma på begäran bordlagd. Ledighet från riksdagsgöromålen beviljades herr Berg, Robert, under 12 dagar räknat från och med den 19 i denna månad.