Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Måndagen den 15 januari. Nr 2. 5 nr 12, angående medgivande för Kungl. Maj :t att i vissa fall försäljakronoegendom m. m.; samt nr 13, angående avstående i vissa fall av mark från kronoegendomar eller upplåtande av nyttjanderätt eller servitutsrätt till sådan mark. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 14, angående överlämnande till Svenska jordbrukskreditkassan av svenska statens obligationer till visst belopp. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tsproposition nr 15, med förslag till lag om ändring i vissa delar av 21 kap.strafflagen, m. m. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 16, med förslag till lag angående solidariskt bankbolags ombildning tillbankaktiebolag. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts propositioner: nr 17, angående upplätande till svenska järnvägsmännens vilohemsföreníng av en statens järnvägar tillhörig byggnad i Björkliden m. m.; nr 18, angående befrielse för chauffören A. R. Andersson och stationskarlen J. A. Johansson från skyldighet att till statens järnvägar gälda vissaersättningsbelopp; nr 19, angående räntefri försträckning åt telegraftjänstemännensskatteinbetalningskassa i Stockholm; samt nr 20, angående fortsatta åtgärder för främjande av sparsamhet blandskolungdomen. , Föredrogos i ett sammanhang Kungl. Maj :ts propositioner nr 21, medförslag till lag om allmänna vägar m. m., och nr 22, med förslag till lagangående ändrad lydelse av 24 § lagen den 25 juni 1909 (nr 57 s. 2) om arrende av viss jord å, landet i Norrland och vissa delar av Svealand. Herr andre vice talmannen: Jag hemställer, att kammaren för sin del ville besluta, att ett särskilt utskott, bestående av 20 ledamöter, 10 från vardera. kammaren, tillsättes för behandling av ej mindre Kungl. Maj :tspropositioner nr 21, med förslag till lag om allmänna vägar m. m., och nr 22, medförslag till lag angående ändrad lydelse av 24 § lagen den 25 juni 1909 (nr 57 s. 2) om arrende av viss jord ä landet i Norrland och vissa delar av Svealand, än även de ytterligare framställningar, som kunna komma att av Kungl. Maj :t eller i enskilda motioner göras i dessa ämnen eller andra i omedelbart samband därmed stående frågor. Jag hemställer vidare, att andra kammaren inbjudes att i detta beslutförena sig med första kammaren. Vad herr andre vice talmannen sålunda hemställt bifölls. Härefter beslöt kammaren att, under förutsättning att för_ifrägavaran_depropositioners behandling tillsattes ett särskilt utskott, hänvisa propositionerna till detta utskott men att eljest remittera dem till jordbruksutskottet.