Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/22

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


6 Nr 2. Måndagen den 15 januari. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 23, med förslag till lag om användande av viss del av de till fonden förpensionering av civila tjänstinnehavare under budgetåret 1933/1934 inflytande medlen. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Mag :tspropositioner: s nr 24, angående anslag till ackords- och stödlån åt jordbrukare; o Q nr 25, angående uppskov i vissa fall med erläggande av annuiteter a lan från odlingslånefonden och statens avdikningslånefond; _ nr 26, angående nedsättning av saluvärdet vid vissa försäljningar avkronoegendom; _ nr 28, angående godkännande av viss utfästelse vid genomförandet avregleringen av potatismjölstillverkningen; _ _ nr 29, angående avskrivning av vissa i flottledsfonden ingåendefordrmgsbelopp; _ nr 30, angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m. ; nr 31, med förslag till lag angående köttbesiktning och slakthus, m. m.; samt nr 32, med förslag till förordning angående åtgärder mot smittsammasjukdomar hos bin. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj :tsproposition nr 33, med underställande av beslut om viss tilläggstull. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 34, angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara mineralfyndigheter å. kronojord. l Föredrogos och hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj :tspropositioner: nr 35, med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 § förordningen den 28 september 1928 om utjämningsskatt; och nr 36, med förslag till förordning angående fortsatt tillämpning avförordningen den 17 maj 1923 (nr 113) om utgörande av en särskildstämpelavgift i vissa fall vid köp, byte eller införsel till riket av pärlor med fleralyxvaror. - , Föredrogos och hänvisades till statsutskottet nedannämnda motioner: nr 1, av herr Wohlín m. fl., angående vissa spörsmål i fråga om denhögre skolundervisningen ; nr 2, av herr Sjödahl m. fl., om beredande av hyreshjälp åt arbetslösa, som icke äro familjeförsörjare; nr 3, av herr Sjödahl m. fl., om inrättande av en särskild avdelning inom arbetslöshetskommissionen för behandling av frågor rörandeungdomsarbetslösheten; samt p nr 4, av herr Sjödahl m. fl., om ökat statsbidrag till kommuner, somanordna yrkesutbildningskurser för arbetslösa. .