Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/218

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


8 Nr 10. Lördagen den 17 februari. Om förbud mot rökning i riksdagens sammanträdessalar. (Forts.) nen, reste sig från sina platser; och befanns därvid, att flertalet röstade för ja-propositionen. Herr Lindhagen erhöll på begäran ordet och yttrade: Det var dock, herr talman, en förvånande stor minoritet för att vara 1 denna kammare! Föredrogos ånyo statsutskottets utlåtanden: nr 21, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående likviderandet av vissa av vattenfallsstyrelsen utfärdade reverser; och nr 22, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående efterskänkande av återbetalningsskyldighet beträffande vissa av vattenfallsstyrelsen oriktigt utbetalta dyrtidstillägg. _ Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls. s Vid förnyad föredragning av bankoutskottets utlåtande nr 10, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om användande av viss del av de till fonden för pensionering av civila tjänstinnehavare under budgetåret 1933/1934 inflytande medlen, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt. Föredrogs ånyo och företogs punktvis till avgörande bankoutskottetsutlåtande nr 11, angående regleringen för budgetåret 1934/1935 av utgifterna under riksstatens elfte huvudtitel, innefattande anslagen till pensionsväsendet, utom i vad angår anslaget till allmänna indragningsstaten. Punkterna 1-14. Vad utskottet-hemställt bifölls. Punkten 15. _ Lades till handlingarna. Föredrogos ånyo första lagutskottets utlåtanden: nr 10, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående godkännande av en mellan Sverige, Danmark, Finland, lsland och Norge den 7 november 1933 avslutad konvention angående konkurs m. m.; nr 11, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lagangående ändring i vissa delar av lagen den 24 juli 1903 om utländskförsäkringsanstalts rätt att driva försäkringsrörelse här i riket m. m.; och nr 12, i anledning av väckt motion om lagstiftning angående revisorer och huru revision skall verkställas. Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls. o,,,f¿,-1,,,¿ Föredrogs ånyo första lagutskottets utlåtande nr 13, i anledning av väckt nnzzulläm- motion om ändrad lydelse av 57 § sista stycket sjömanslagen. 'zepfe-,,?1 fx l en inom andra kammaren väckt, till lagutskott hänvisad motion, nr 127, koathdll d vilken behandlats av första lagutskottet, hade herr Lindberg i Stockholmhemfß?w- ställt, att riksdagen måtte antaga följande ändrade lydelse av 57 § sistastycket sjömanslagen: »Besättningens kosthåll må icke av någon övertagas på entreprenad»