Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/219

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 17 februari. Nr 10. 9 Om förbud mot utlämnande på entreprenad av kosthåll å fartyg. (Forts.)_ Utskottet hade i det nu ifrågavarande utlåtandet av angivna orsakerhemställt, att förevarande motion icke måtte till någon riksdagens åtgärdföranleda. Reservation hade avgivits av herrar Åkerman, 'Klefbeck och 'von H eland, fru Östlund och herr Hermansson, vilka förklarat sig anse, att utskottet bort i anledning av motionen hemställa, att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj :t anhålla, att Kungl. Maj :t ville efter verkställd utredning taga under övervägande, huruvida genom upphävande av den fartygsredare medgivnabefogenhet att å entreprenad upplåta kosthållet ombord besättningen kunde vinna ökad trygghet för tillgodonjutande av sin rätt till god och tillräcklig kost, samt för riksdagen framlägga det förslag, vartill utredningen kunde föranleda. _ Herr Åkerman: Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall tillreservationen. Vi reservanter anse, att motionärens yrkande är förtjänt av en utredning och att denna utredning lämpligen bör göras av Kungl. Maj :t. Det bör inte kosta något vidare, ty Kungl. Maj :t kan höra vederbörande ämbetsverk och organisationer och av dem få de upplysningar, som torde vara erforderliga. Man finner av utskottets utlåtande, att utskottet självt visst icke vill förneka, att det finns åtskilliga punkter, som man inte är riktigt säker på. Med den uppfattningen tycker jag för min del, att även utskottets majoritet kunde ha gått med på att låta Kungl. Maj :t föranstalta om en utredning. Det är ju bekant, att i den vidsträcktare farten bruka rederierna ha sin egen mathållning och inte upplåta den på entrepenad. Om de under sådanaförhållanden kunna tillse, att de inte, som utskottet synes frukta, bli på något sätt lurade av den, som förestår mathållningen, så borde det vara än lättare för dem att utöva motsvarande kontroll i den inrikes farten. Utskottet erkänner också, att det ligger nära till hands att antaga, att entrepenadsystemet kan i någon mån försämra kosten för folket, ty det är ju uppenbart, att entrepenören gärna vill förtjäna en slant på affären., Vi ha därför ansett, att man inte på detta sätt kort och gott bör! avfärdai motionären utan att man it stället bör be Kungl. Maj :t att se till, hur det ställer sig på detta område, och efter utredningen inkomma med de förslag, somkunna befinnas erforderliga. Herr Norling: Herr talman! Det kan utan tvivel förefalla en smula hårdhjärtat att motsätta sig något så anspråkslöst som ett utredningskrav, i synnerhet när man för detsamma kan presentera vissa humanitärt betonade förevändningar. Mitt första intryck, när jag läste den föreliggande motionen, var nog även, att motionärens yrkande hade vissa skäl för sig. Ser man emellertid litet närmare på saken, skall man finna, att. om någonsin en ifrågasatt utredning varit svagt motiverad, så är den det i detta fall. Motionären vänder sig mot det s. k. entreprenadsystemet i fråga om mathållningen för personalenombord på handelsflottans fartyg men har inte på något sätt lyckats uppvisa, att missförhållanden i någon större omfattning verkligen förefinnas, och han har än mindre uppvisat, att entreprenadsystemet i och för sig är orsaken till de missförhållanden, som i enstaka fall konstaterats. Så vitt man vet,förekomma de av motionären klandrade förhållandena i avseende på bespisningen av handelsflottans personal i ganska begränsad omfattning, och ävenentreprenadsystemet förekommer i mycket begränsad omfattning, företrädesvis på en del fartyg, som gå i kustfart. Klagomålen över kosthållningen och dess