Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/23

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Måndagen den 15 januari. Nr 2. 7 Föredrogos och hänvisades till behandling av lagutskott nedannämndamotioner: nr 5, av herr Källman, om epidemisjukvârdens överförande tilllandstingens förvaltningsutskotts eller deras sjukvårdsavdelningars verkställighet och förvaltning; nr 6, av herr Källman, om barnmorskeväsendets överförande tilllandstingens förvaltningsutskott eller deras sjukvârdsavdelningars verkställighet och förvaltning ; ' nr 7, av herr Källman, om förste provinsialläkares inträde såsomsjälvskriven ledamot av landstings förvaltningsutskott eller dess sjukvårdsavdelning; samt nr 8, av herr von Heland, om beredande av möjlighet till förlängdvärnpliktštjänstgöring för till linjetjänst uttagna värnpliktiga och f. d.stamanställ a. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet nedannämnda motioner: nr 9, av herr 'von Heland, om anslag till förlängd värnpliktstjänstgöring för vissa till linjetjänst uttagna värnpliktiga och f. d. stamanställda; samt nr 10, av herrar Sandén och Sjödahl, om utredning rörande förutsättningarna för en statsunderstödd förtidspensionering av äldre arbetare såsom ett led i den allmänna arbetslöshetspolitiken. Herr andre vice talmannen erhöll på begaran ordet och yttrade: Jagtillåter mig hemställa, att tiden för väckande av motioner i anledning av Kungl. Maj :ts proposition nr 21 måtte med hänsyn till ärendets synnerligaomfattning utsträckas till det sammanträde, som infaller näst efter tjugu dagar från propositionens avlämnande. Härtill lämnade kammaren sitt bifall. Föredrogos och bordlades på. begäran Kungl. Majts denna dag avlämnade propositioner nr 37, 42-44 och 51. Avgâvos och bordlades nedannämnda motioner: nr 11, av herr Lindhagen, om egnahemmens taxering och beskattning för »hyresfri bostad>>; nr 12, av herr Lindhagen, om djurskyddet; nr 13, av herr Wohlin m. fl., om utredning och förslag angående deekonolmislåal och sociala verkningarna av de s. k. enhetsprisföretagen inomdetaljan e n; nr 14, av herr Wehlin m. fl., om anslag till anskaffning av bombflygplan m. m. ; nr 15, av herr Wahlmark, om understöd åt tågmästaren A. Karlssons änka Maria Adolfina Karlsson; samt nr 16, av herr Carlsson, Olof, och herr Forslund, angående vissa ändringar i lagen om försäkring för olycksfall i arbete.