Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/230

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


20 Nr 10. Lördagen den 17 februari. Om viss ändring i lagen om arbetarskydd. (Forts.) rande, förrän allmänheten blivit uppskrämd av en katastrof, menar jag, att man bör ingripa på ett tidigare stadium, så att även den förstaolyckshändelsen förebygges. Sedan överläggningen förklarats härmed slutad, bifölls vad utskottet i det nu ifrågavarande utlåtandet hemstållt. Föredrogos ånyo jordbruksutskottets utlåtanden: nr 4, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående överlåtelse åHaparanda stad av viss del av kronoparken Karl Johan i Norrbottens län; nr 5, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående medgivande för Kungl. Maj :t att i vissa fall försälja kronoegendom m. m.; nr 6, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående avstående i vissa fall av mark från kronoegendomar eller upplåtande av nyttjanderätt ellerservitutsrätt till sådan mark; o nr 7, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående nedsättning av saluvärdet vid vissa försäljningar av kronoegendom; nr 8, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående avskrivning av vissa i flottledsfonden ingående fordringsbelopp; nr 9, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående bemyndigande för va-ttenfallsstyrelsen att försälja tomter och områden från de under styrelsens förvaltning ställda fastigheter; - nr 10, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående försäljning av vissa statens järnvägar tillhöriga markområden m. m.; nr 11, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående godkännande av viss utfästelse vid genomförandet av regleringen avpotatismjölstillverkningen; nr 12, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående anslag tillackordsoch stödlån åt jordbrukare samt i ämnet väckta motioner; ävensom nr 13, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående förstärkning av nionde huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga. Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls. Föredrogos och bordlades på begäran Kungl. Maj :ts denna dag avlämnade propositioner nr 103, 107, 108, 110, 111, 124-126, 128, 129 och 136-138. Avgåvos och bordlades nedannämnda motioner: nr 301, av herr Andersson, Nils, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående lån till föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige förutbyggnad av turiststationen Högfjället vid Storlien m. m.; nr 302, av herr Andersson, Nils, i anledning av Kungl. Maj :ts framställning om pension åt maskinisten J. Flemström; och nr 303, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till förordning om erkända arbetslöshetskassor m. m. Anmäldes och bordlades -statsutskottets utlåtanden: nr 2, angående reglering för budgetåret 1934/1935 av utgifterna underriksstatens andra huvudtitel, innefattande anslagen till justitiedepartementet: