Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/232

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


22 Nr 10. Tisdagen den 20 februari Tisdagen den 20 februari. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m. Herr talmanneii yttrade: Åter har ett tragiskt dödsfall inträffat inom de europeiska statschefernas led. Belgíernas konung har omkommit genom en olyckshändelse under omständigheter, ägnade att framkalla bestörtning, men också den djupaste medkänsla med dem, som närmast berörts. Jag ber nu att å. kammarens väg-nar fä betyga kammarens varma deltagande i den sorg, som sålunda drabbat den belgiska nationen och det belgiska konungahuset. Den avlidne konungen stod både som människa och som monark mycket högt, och han blev ett lysande föredöme i fosterlandskärlek ochsjälvuppoffring, ett föredöme, som säkerligen skall fortleva och alltjämt högt uppskattas, icke blott inom den belgiska nationen, utan även inom vida kretsar utanför de nationella gränserna. Därmed skall också, hoppas -vi, den styrka iprövningen ökas, som nu från vår sida liksom från alla håll i världen tillönskas den sörjande nationen och dess konungahus. ' Detta anförande åhördes av kainmarens ledamöter stående. Herr statsrådet Ekman avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 135, angâende~anslag för utmärkande av gränserna förskyddsskogsområdena inom Kopparbergs och Jämtlands län; nr 139, med förslag till lag angående ändrad lydelse av 23 § lagen den 16 oktober 1914 (nr 349) om tillsyn å. fartyg; nr 140, angående inlösen av vissa arrenderätter till laxfisken iMörrumsan; nr 143, angående försäljning av vissa kronoegendomar och lägenheter från sådana egendomar; samt nr 144, angående ytterligare statsunderstöd till vissa torrläggningsföretag. Justerades protokollen för den 14 och den 16 innevarande månad. Anmäldes och godkändes bevillningsutskottets förslag till riksdagensskrivelser till Konungen: nr 31, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Finland angående gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror, m. m.; och nr 32, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till förordning angaende fortsatt tillämpning av förordningen den 17 maj 1923 (nr 113) om utgörande av en särskild stämpelavgift i vissa fall vid köp, byte eller införsel till riket av pärlor med flera lyxvaror.