Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/233

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Tisdagen den 20 februari. Nr 10. 23 Anmäldes och godkändes första lagutskottets förslag till riksdagensskrivelser till Konungen: nr 40, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 och ll §§ lagen den 30 juni 1916 (nr 312) angåendeansvarighet för skada i följd av automobiltrafik; nr 41, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående godkännande av en mellan Sverige, Danmark, Finland, lsland och Norge den 7 november 1933 avslutad konvention angående konkurs m. m-.; samt nr 42, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lagangående ändring i vissa delar av lagen den 24 juli 1903 om utländskförsäkringsanstalts rätt att driva försäkringsrörelse här i riket m. m. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tsproposition nr 103, med förslag till lag om sterilisering av vissa sinnessjuka,smnesslöa eller andra som lida av rubbad själsverksamhet. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 107, angående uppförande av byggnad för faokavdelningen för väg- ochvattenbyggnad vid Chalmers tekniska institut. Föredrogos och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tspropositioner: " nr 108, med förslag till grunder för dyrtidstillägg under ecklesiastikåret 1934/1935 åt dels kyrkoherdar och komministrar i nyreglera_._de pastorat samt kontraktsprostar och vissa extra ordinarie präster, dels ock innehavare av prästerliga emeritilöner; ävensom nr 110, med förslag till lag om anskaffning av hästar och fordon förkrigsmaktens ställande på krigsfot (häst- och forclonsanskaffningslag) m. m. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 111, angående anslag till rese- och traktamentskostnader m. m. förhästuttagningsmyndigheterna. Föredrogos och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tspropositioner: nr 124, med förslag till lag om bevisning genom sakkunnig, m. m. ; nr 125, med förslag till lag angående tillägg till 21 § lagen den 14 juni 1917 (nr 380) om införsel 1 avlöning, pension eller livränta; och nr 126, med förslag till lag angäende fortsatt giltighet av lagen den 31 maj 1932 (nr 156) om anstånd 1 särskilt fall med gälds betalning. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts propositioner: nr 'l28, angående nedsättning av räntan ä vissa egnahemslån från statens vattenfallsverk; och V_ng 129, angående inköp för postverkets räkning av riksbankens fastighet i is y.