Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/245

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 21 februari. Nr 11. 9 Om inrättande av ett utrikesutskott. (Forts.) att vad utskottet hemställt skulle bifallas, dels ock, av herr Lindhagen, att riksdagen skulle besluta att till Kungl. Maj :t avlåta en skrivelse i den i ämnet väckta motionens syfte. Därefter gjorde herr förste vice talmannen propositioner enligt dessa båda yrkanden och förklarade sig finna propositionen på bifall till utskottetshemställan vara med övervägande ja besvarad. _Herr Lindhagen begärde votering, i anledning varav uppsattes samt efter gwen varsel upplästes och godkändes en så lydande omröstningsproposition: Den, som bifaller vad konstitutionsutskottet hemställt i sitt utlåtande nr 2, röstar J 3; Den, det ej vill, röstar Nej; Vinner Nej, bifalles den hemställan, som under överläggningen gjorts av herr Lindhagen. Sedan kammarens ledamöter intagit sina platser samt voteringspropositionen ånyo upplästs, verkställdes omröstningen på det sätt, att efter särskildauppmaningar av herr förste vice talmannen först de ledamöter, som ville rösta för ja-propositionen, och därefter de ledamöter, som ville rösta för nej-proposi- tionen, reste sig från sina platser; och befanns därvid, att flertalet röstade för ja-propositionen. Herr Lindhagen erhöll på begäran ordet och yttrade: Herr talman! Till och med andra lagutskottets ordförande röstade för ett utrikesutskott. Skada att han och andra ej också talade för det. Herr statsrådet Veømerström avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 142, angående ändring av flygvapnets reservbefälsorganisation; och_ nr 145, angående försäljning av vissa kronan tillhöriga markområden inom Vaxholms fästning. Vid förnyad föredragning av konstitutionsutskottets utlåtande nr 3, ianledning av väckt motion om vissa ändringar i gällande grundlagsbestämmelser angående den tid, för vilken allmänna val till andra kammaren bliva gällande, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt. Éöredrogs ånyo bevillningsutskottets betänkande nr 4, i anledning av Kungl. Ang átgarder Maj :ts proposition angående åtgärder till sockerbetsodlingens uppehållande "U ßwkßfbßß jämte i ämnet väckta motioner. u °'"l'"fz':k Genom en den 26 januari '1934 dagtecknad, till bevillningsutskottethänvisad proposition, nr 78, hade Kungl. Maj :t, under åberopande avpropositionen bilagt utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för samma dag, föreslagit riksdagen att dels besluta, att för tiden från och med den 1 mars 1934 till och med den 28 februari 1935 rätt att till riket införa socker (tulltaxenummer 119 och 120) med av Kungl. Maj :t stadgade undantag icke skulle tillkomma annan än staten eller den, åt vilken Kungl. Maj :t överläte sådan rätt;