Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/246

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


10 Nr 11. Onsdagen den 21 februari. Ang. åtgärder till sockerbetsodlingens uppehållande. (Forts.) dels bemyndiga Kungl. Maj :t att utfärda de närmare föreskrifter, som kunde erfordras för upprätthållande av nu angivna ensamrätt; dels ock godkänna de såsom bilagor A och B till nämnda protokoll fogade förslagen till kontrakt mellan svenska staten och svenskasockerfabriksaktiebolaget samt mellan svenska staten och mellersta Sverigessockerfabriksaktiebolag. l berörda båda. kontraktsförslag voro 3 § andra stycket och 7 § sålydande: 3 § andra stycket. Vidare förbinder sig bolaget att ej låta någon betodlare ingå ellerövertaga betodlingskontrakt för 1934, innehållande bestämmelse om det i 2 § angivna minimipriset av 2 kronor 25 öre, med mindre betodlaren avlämnar en vederbörlígen underskriven förbindelse, enligt bilagda, formulär, angående betarbetarlönerna 1934 och bestridande av vissa kostnader. Samtliga sådana underskrivna förbindelser skola av bolaget, på anfordran, överlämnas till den i 6 § omförmälda nämnden. 7 §. Bolagets åtagande enligt detta kontrakt gäller under förutsättning, att inga ändringar under avtalstiden vidtagas beträffande gällande tullsatser åraffinerat eller oraffinerat socker eller å melass ävensom att ej under nämnda tid införes accis å socker. _ Den i 3 § andra stycket omförmälda förbindelsen innehöll bland annat en utfästelse gentemot statens sockernämnd att vid användning under 1934 av lejd arbetskraft för sockerbetors skötsel eller upptagning -- där ej gällande kollektivavtal om dylikt arbete vore tillämpligt eller betarbetaren eljest av betodlaren erhölle ersättning enligt de i kollektivavtalet stadgadebestämmelser _ tillämpa vissa närmare angivna ackordspriser. Till utskottets behandling hade jämväl hänvisats två i anledning avpropositionen väckta likalydande motioner, nr 296 i första kammaren av herr Gabrielsson m. fl. och nr 531 i andra kammaren av herr Lithander m. fl., i vilka motioner hemställts, att riksdagen måtte godkänna de vid Kungl. Maj :ts proposition nr 78 till årets riksdag fogade förslag till kontrakt med svenska sockerfabriksaktiebolaget och mellersta Sveriges sockerfabriksaktiebolag, dock med den inskränkning att de i kontraktsförslagens § 3 stycket 2 förekommande orden »betarbetarlönerna 1934 och» ur kontraktsförslagen utginge och den i sagía óparagraf omförmälda förbindelsens innehåll i överensstämmelse härmed Jam a es. _ Utskottet hade i det nu föredragna betänkandet på åberopade grunderhemställt, att riksdagen måtte, med bifall till Kungl. Maj :ts förevarandeproposition nr 78 samt med avslag å de likalydande motionerna l: 296 av herrGabrielsson m. fl. och li: 531 av herr Lithander m. fl., 1) besluta, att för tiden från och med den 1 mars 1934 till och med den 28 februari 1935 rätt_att till r1ket införa socker (tulltaxenummer '1l9 och 120) med av Kungl. Ma] :t stadgadeundantag icke skulle tillkomma annan än staten eller den, åt vilken Kungl. Ma_1 :t överläte sådan rätt; 2) bemyndiga Kungl. Maj :t att utfärda de närmare föreskrifter, som kunde erfordras för upprätthållande av nu angivna ensamrätt; samt 3) godkänna de såsom bilagor A och B till statsrådsprotokollet i ärendet fogade förslagen till kontrakt mellan svenska staten och svenskasockerfabriks