Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/251

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 21 februari. Nr 11. 15 Ang. åtgärder till sockerbetsodlingens uppehållande. (Forts.) att leva, genom att skaffa dem ett mera förstklassigt sätt att leva. Detta är orimligt. Det finns bara ett sätt att bota nöden, och det är att sänka pretentionerna. Därför anser jag det vara allt skäl i världen att genomföra vad vi kunna nå genom att sänka pretentionerna. Om det vore något orimligt i den ipropositionen anförda siffran av 15 öre pr kg. för konsumtionssocker, hade det varit allt skäl att säga några ord om att svenskarna äro så pretentiösa, att det inte kan komma i fråga att bjuda dem på något, som folk i andra länder i Europa nöjer sig med. Nej, det kan inte ifrågakomma ens i dessakristider, att svenskarna skulle kunna nöja sig med en litet lägre standard på sockret eller att man sålunda inte skulle få ha samma goda socker, som man hittills har haft i vårt land. Detta utskottets ärade ordförandes sätt att taga saken kan jag icke acceptera. Herr von Stockenströmz Herr talman! När jag hörde herr Forssell tala om olika sätt att bota en kris, vill jag bara erinra om, att det ju finns ännu ett sätt att bota en kris inom en viss näring, nämligen att lägga ned hela den näringen. Man kan till exempel lägga ned hela sockerbetsodlingen och man kan lägga ned smörproduktionen, ja hela jordbruket. Då är man ifrån hela krisen. Men då befarar jag, att man får lov att också lägga ned en hel del andra verksamhetsgrenar och näringar, och det är då inte säkert, att herr Forssell själv får tillfälle att bedriva någon verksamhet mera. Efter det överläggningen förklarats härmed slutad, yttrade herr förste vice talmannen, att, med anledning av vad därunder yrkats, särskilda propositioner komme att framställas beträffande var och en av de tre punkterna av utskottets i det nu förevarande betänkandet gjorda hemställan samt att därvid i fråga om punkten 3 propositioner komme att framställas, först särskilt rörande nämnda punkt, i vad den anginge 3 § i de i punkten avseddakontraktsförslagen, vidare särskilt angående samma punkt, såvitt rörde 7 § ikontraktsförslagen, och slutligen särskilt rörande punkten i övrigt. På härefter gjorda propositioner bifölls till en början vad utskottet ipunkterna 1 och 2 hemställt. . Beträffande punkten 3, i vad den anginge 3 § i de i punkten avseddakontraktsförslagen, fortsatte herr förste vice talmannen, hade yrkats dels att vad utskottet hemställt skulle bifallas i denna del, dels ock, av herr Forssell, att utskottets hemställan skulle bifallas med den ändring, som förordats i den av herr Lithander m-_ fl. i ämnet väckta motionen. Sedermera gjordes propositioner enligt berörda yrkanden; och förklarades propositionen på bifall till utskottets hemställan vara med övervägande ja besvarad. l fråga om punkten 3, såvitt rörde 7 § i kontraktsförslagen, yttrade nuvidare herr förste vice talmannen, hade yrkats, dels att vad utskottet hemställt skulle bifallas, dels ock, av herr Forssell, att utskottets hemställan skullebifallas med den ändring, att de i nämnda paragraf förekommande orden »eller oraffinerat» utelämnades. Vid därefter i enlighet med dessa båda yrkanden gjorda propositioner bifölls utskottets hemställan. Slutligen bifölls på gjord proposition vad utskottet i övrigt hemställt ipunkten 3.