Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/252

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


16 Nr 11. Onsdagen den 21 februari. Föredrogos ånyo jordbruksutskottets utlåtanden: nr 14, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående reglering avinförseln av ägg jämte i ämnet väckta motioner; nr 16, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till förordning angående åtgärder mot smittsamma sjukdomar hos bin; samt nr 17, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående godkännande av avtal rörande försäljning av vissa Djäknehytterotarnas skifteslag tillhöriga samfällda områden i Avesta. stad i vad angår vissa allmänna hemman. Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls. Föredrogos ånyo bankoutskottets utlåtanden: nr 7, i anledning av väckt motion om pension åt förre stenografen hosriksdagens första kammare A. W. Fredén; nr 8, i anledning av väckt motion om gratifikation åt vaktmästaren hosstatsrevisionen E. A~. S. Anderssons änka; samt nr 9, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående fortsatt befrielse föridriksbanken från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med gu . Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls. _ Ammäldes bankoutskottets förslag till riksdagens skrivelse, nr 43, tillKonungen i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående fortsatt befrielse för riksbanken från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld. Skrivelseförslaget godkändes under förutsättning att utskottets hemställan i utlåtande nr 9 bifölles även av andra kammaren. Anmäldes bevillningsutskottets förslag till riksdagens skrivelse, nr 46, till Konungen i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående åtgärder till sockerbetsodlingens uppehållande. Skrivelseförslaget godkändes under förutsättning att utskottets hemställan i betänkande nr 4 bifölles även av andra kammaren. Anmäldes jordbruksutskottets förslag till riksdagens skrivelse, nr 47, till Konungen i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående reglering av införseln av ägg. Skrivelseförslaget godkändes under förutsättning att utskottets hemställan i utlåtande nr 14 bifölles även av andra kammaren. Vid förnyad föredragning av andra lagutskottets utlåtande nr 7, ianledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag angående ändradlydelse av 1 och 2 §§ lagen den 21 september 1915 (nr 362) om behörighet att utöva läkarkonsten, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt. Föredrogs ånyo och företogs punktvis till avgörande statsutskottets utlåtande nr 2, angående regleringen för budgetåret 1934/1935 av utgifterna underriksstatens andra huvudtitel, innefattande anslagen till justitiedepartementet.