Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/253

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 21 februari. Nr 11. 17 Punkterna 1-18. Vad utskottet hemstallt bifölls. Punkten 19. P Lades till handlingarna. Punkterna 20-22. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 23. Lades till handlingarna. Punkterna 24-26. Vad utskottet hemstallt bifölls. Punkten 27. Lades till handlingarna. Punkterna 28 och 29. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 30. Lades till handlingarna. Punkten 31. Utskottets hemställan bifölls. Föredrogos ånyo statsutskottets utlåtanden: nr 23, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående anordnande av viisa utbildningskurser för f. d. fast anställt manskap vid försvarsväsendet; oc nr 24, i anledning av Kungl. Maj :ts i statsverkspropositionen under tionde huvudtiteln gjorda framställningar angående anslag till lots- ochfyrinrättningen samt säkerhetsanstalter för sjöfarten. Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls. Föredrogos och bordlades på. begäran Kungl. Maj :ts denna dag avlämnade propositioner nr 122, 130-132, 142 och 145. Herr Norman erhöll på begäran ordet och yttrade: Herr talman! Danska undervisningsministeriet tillsatte den 8 augusti 1930 en kommitté för attgranska de i Danmark brukade skolböckerna särskilt i historia och bl. a. föreslå nödig revision i syfte att få. den historiska undervisningen mera moderntvetenskaplig, mera kulturhistoriskt betonad och lagd mera i fredsvänlig anda av samförstånd mellan folken. Det visade sig, att åtskilligt i materielen var av natur att behöva utrensas, och kommittén har nyligen avlämnat ett utförligt betänkande med kritik och förslag om önskvärda riktlinjer för en reviderad undervisning. Första kammarens protokoll 1984. Nr 11. 2 lnterpellation ang. revision av nuanvända läroböcker i historia.