Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/275

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 24 februari. Nr 12. 17 _ _ Om skydd för markägares rätt till bärplockníng. (Forts.) Overläggningen ansågs härmed slutad, varefter herr talmannen yttrade, att i avseende på. det under behandling varande utlåtandet yrkats 1:o) att vad utf skottet hemställt skulle bifallas; 2:o) att kammaren skulle bifalla de i ämnet väckta motionerna; samt 3:o), av herr Larson, Edward, att riksdagen skulle i skrivelse till Kungl. Maj :t anhälla om lagstiftning i det syfte, som angivits i den av honom vid utlåtandet avgivna reservationen. Sedermera gjorde herr talmannen propositioner enligt berörda yrkanden och förklarade sig finna propositionen på bifall till utskottets hemställan vara med övervägande ja besvarad. Herr Nilsson, Bernhard, begärde votering, i anledning varav herr talmannen upptog vartdera av de båda återstående yrkandena med hemställan, huruvida kammaren ville antaga detsamma till kontraproposition i den föreståendeomröstningen; och förklarade herr talmannen sig anse de härå, avgivna svaren hava utfallit med övervägande ja för deras mening, som ville tillkontraproposition antaga bifall till de i ämnet väckta motionerna. _ Herr L_arson, E_'dward, äskade emellertid votering om kontrapropositionens mnehäll, 1 anledning varav uppsattes samt efter given varsel upplästes och godkändes en så lydande omröstningsproposition: Den, som till kontraproposition i huvudvoteringen angående förstalagutskottets utlåtande nr 16 antager bifall till de i ämnet väckta motionerna, röstar J a; Den, det ej vill, röstar Nej; Vinner Nej, har till kontraproposition i nämnda votering antagits bifall till herr Edward Larsons yrkande i ämnet. Sedan kammarens ledamöter intagit sina platser samt voteringspropositionen ånyo upplästs, verkställdes omröstningen på. det sätt, att efter särskildauppmaningar av herr talmannen först de ledamöter, som ville rösta för ja-proposi- tionen, och därefter de ledamöter, som ville rösta för nej-propositionen, reste sig från sina platser; och befanns därvid, att flertalet röstade för ja-proposi- tionen. l följd därav uppsattes, upplästes och godkändes för huvudvoteringen en omröstningsproposition av följande lydelse: Den, som bifaller vad första lagutskottet hemställt i sitt utlåtande nr 16, röstar J 3-S Den, det ej vill, rösrtar Nej; Vinner Nej, bifallas de i ämnet väckta motionerna. Sedan denna voteringsproposition ånyo upplästs, verkställdes till en början omröstning på det sätt, att efter 'särskilda uppmaningar av herr talmannen först de ledamöter, som ville rösta för ja-propositionen, och därefter deledamöter, som ville rösta för nej-propositionen, reste sig från sina platser. Herr talmannen förklarade därpå., att enligt hans uppfattning flertalet röstat för nej-propositionen. Första kammarens protokoll 1984. Nr 12. 2