Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/276

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


18 Nr 12. Lördagen den 24 februari. Om skydd för markägares rätt till bärplockníng. (Forts.) Då, emellertid herr Åkerman begärde rösträkning, verkställdes nu votering medelst namnupprop; och befunnos vid omröstningens slut rösterna havautfallit sålunda: J a -- 40: Nej _- 57. Herr statsrådet Schlyter avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 127, med förslag till ändrad lydelse av §§ 37 och 46 riksdagsordningen; nr 133, angående biträden åt ärkebiskopen; nr 134, angående understöd åt vissa lärarinnor, som på grund avfolkskoleväsendets omorganisation förlorat sin anställning; samt nr 149, angående förvärv för kronans räkning av Åkers styckebruksrekognitionsskog m. m. Ang. utflyn- Föredrogs ånyo andra lagutskottets utlåtande nr 8, i_anledning av väckt ßï?øßbïåf?? motion angående utflyttningsbidrag vid sådana laga skiften, som motsvaratidigare hemmansklyvningar, m. m. l l en inom första kammaren väckt, till lagutskott hänvisad motion, nr 67, vilken behandlats av andra lagutskottet, hade herr Erik Anderson och herr Bengtsson hemställt, att riksdagen måtte besluta att i skrivelse hos Kungl. Maj :t anhålla dels om utredning huruvida nuvarande bestämmelser rörande utflyttningsbidrag vid laga skifte vore sådana, att på grund däravutflyttningsbidrag alltid komme att utgå även vid sådana laga skiften, sommotsvarade tidigare hemmansklyvningar, samt, därest bestämmelserna skulleanses hindra dylika bidrags utbetalande, om utarbetande av förslag till ändrade bestämmelser, dels ock om utarbetande av förslag till sådan ändring av 14 kap. 4 § andra stycket jorddelningslagen, att däri avsedda förhållandenskulle ordnas genom beslut av förrättningsmännen, ävensom till de övrigaändringar i nämnda lag, som kunde bliva en följd härav. Utskottet hade i det nu föreliggande utlåtandet av angivna orsakerhemställt, att förevarande motion, l: 67, icke måtte föranleda till någonriksdagens åtgärd. Herr Anderson, Erik: Herr talman! ~Andra lagutskottet har inte ansett sig böra tillstyrka den motion, som herr Bengtsson och jag väckt i denna fråga, utan har med en s. k. välvillig motivering avstyrkt densamma. J ag villemellertid begagna tillfället att uttala den förhoppningen, att vid den utredning, som för närvarande pågår, de synpunkter och de åtgärder, vi i vår motionpekat på, må bli beaktade. Det pågår nämligen för närvarandehemmansklyvning i rätt stor utsträckning, och dessa hemmansklyvningar torde i en nåra framtid bli ännu mer talrika på grund av det överskott på folk, som finnes ute på landsbygden. Den åtgärd, vi ha pekat på i vår motion, avser att i högre grad understödja denna hemmansklyvning. Jag har, herr talman, intet yrkande. Sedan överläggningen ansetts härmed slutad, bifölls vad utskottet i det nu föredragna utlåtandet hemställt.