Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/282

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Analog till kurser o'trädgårdukótael. 24 Nr 12. Lördagen den 24 februari. Punkterna 4-14. , .Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 15. Kungl. Maj :t hade föreslagit riksdagen att till kurser i trädgårdsskötsel anvisa för budgetåret 1934/1935 ett extra reservationsanslag av 26,000 kronor. l detta sammanhang hade utskottet till behandling förehaft följande inom riksdagen väckta, till utskottet hänvisade motioner, nämligen 1) l: 170 av herr Holstenson m. fl., likalydande med li: 73 av herrAndersson i Leabo m. fl., vari hemställts, att riksdagen måtte besluta att höja det i statsverkspropositionen uppförda anslaget till kurser i trädgårdsskötsel från 26,000 kronor till 30,000 kronor; 2) li:137 av herr .Magnusson i Skövde och herr Björck i Kristianstad, vari hemställts, att anslaget till kurser i trädgårdsskötsel måtte höjas med 4,000 kronor till 30,000 kronor, varav minst 20,000 kronor skulle beräknas utgå till utbildning av trädskötare. Utskottet hade i den nu föredragna punkten på åberopade grunderhemställt, att riksdagen måtte med bifall till Kungl. Maj :ts förevarandeframställning samt med avslag å motionerna l: 170 och 11:73 samt li: 137 till kurser i trädgårdsskötsel anvisa för budgetåret 1934/1935 ett extrareservationsanslag av 26,000 kronor. _ Enligt en vid punkten avgiven reservation hade herr Tjällgren och herr Pettersson i Rosta av angivna orsaker hemställt, att riksdagen måtte med bifall till de yrkanden, som framställts i motionerna l: 170 och li: 73 samt li:137, till kurser i trädgårdsskötsel anvisa för budgetåret 1934/1935 ett extra reservationsanslag av 30,000 kronor. Herr Tjällg'ren:_ Herr talman! Såsom framgår av utskottsutlåtandet har jag på denna punkt låtit anteckna mig som reservant jämte en ledamot av andra kammaren. Jag skall gärna erkänna, att det här gäller ett område, som jag inte har så stor kännedom om, men jag har i alla fall läst motionerna, och jag har funnit, att det finns fog för dem. Utskottet säger till stöd för sitt avstyrkande: »Utskottet, som delarmotionärernas mening om betydelsen av att medel kunna stå till förfogande för ifrågavarande behjärtansvärda ändamål i önskvärd omfattning, villemellertid å andra sidan framhålla, att särskilt under rådande arbetslöshet antalet sökande knappast torde i och för sig återspegla det verkliga behovet avträdskötare och därför icke synes böra få vara ensamt avgörande förbestämmande av anslagsbeloppets storlek.» Ja, det kan hända, att det är riktigt, vad utskottet därvidlag säger, men jag vill fästa uppmärksamheten på att det åtminstone förefaller mig, som om det i alla fall vore bättre, om man utbildade en del utöver dem, som kunde få platser efter utbildningen på detta område. Nog tycker jag, att det är bra mycket bättre, att de arbetslösa unga, som söka in vid dessa skolor, blisysselsatta med vad som där förelägges dem, än att de få gå arbetslösa. Jag skall inte vidare ingå på denna sak, då jag antar, att motionärenkommer att utveckla densamma, utan jag skall, herr talman, för tillfälletinskränka mig till att yrka bifall till reservationen. Herr Gabrielsson: Herr talman! Det är ju ett obetydligt belopp, 4,000 kronor, som motionärerna be att få anslaget höjt med. Man kan därför kanske