Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/283

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 24 februari. Nr 12. 25 Anslag till kurser 11 trädgårdsskötsel. (Forts.) inte direkt åberopa statsfinansiella svårigheter, som ju egentligen framhävas här undan för undan som motiv. Man har dock inom utskottet och påavdelningen, där man diskuterat denna fråga, menat, att man inte, därför att det råder arbetslöshet, skall utbilda sådana här yrkesmän, om man så vill kalla dem, om det inte sedan finns arbete för dem, när de äro utbildade. Det är egentligen det motivet, som utskottet haft, när det inte velat vara med om höjningen. Då det finns tillräckligt med trädskötare utbildade förut, så menar man, att det inte är skäl i att utbilda ytterligare sådana, trotsarbetslösheten. Det är detta skäl, som varit det avgörande för utskottet. Jag måste säga, att om kammaren vill vara med om denna lilla höjning, har jag för egen del inte någonting emot det, men jag ber i alla fall att få yrka bifall till utskottets hemställan. Herr Holstensonz Herr talman! Jag anser, att utskottet icke tagit de imotionen framlagda verkliga förhållandena i beaktande. Jag ber därför att få anföra ett utlåtande från sekreteraren i hushållningssällskapet i Jönköpings an. Däri framhålles, att under 1933 bildades 18 trädgårds- ellerfruktodlareföreningar inom länet. »Till utbildning l934», heter det vidare, »anmäldes 18 personer, och med anledning därav ingav hushållningssällskapet ansökan till Kungl. Maj :t om statsbidrag för deras utbildning.Hushållningssällskapet hade självt då redan beviljat de medel, som voro erforderliga från orten. Denna sällskapets ansökan har emellertid på grund av brist på medel lämnats utan bifall. För närvarande stå således 20 föreningar utanträdskötare, vilket förvaltningsutskottet måste på det livligaste beklaga. Mendärtill är att märka, att med det stora intresse, som under senare år väckts till liv, nya föreningar alltjämt tillkomma. Det torde vara ett livsvillkor för trädgårdsföreningarna att få sakkunniga biträden utbildade. Hushållningssällskapets förvaltningsutskott har vid sitt sammanträde den 4 november 1933 givit uttryck åt den uppfattningen, att ett avstannande eller en begränsning i fråga om utbildningen av trädskötare och deras vidareutbildning och ledning skulle medföra ett allvarligt bakslag för den så betydelsefulla och mycket lovande nya rörelsen inom vårt länsträdgårdsodling.» - Hushållningssällskapet har även avgivit ett yttrande till lantbruksstyrelsen beträffande de av 1934 års ungdomsarbetslöshetssakkunniga föreslagnakurserna för arbetslös landsbygdsungdom. Däri anföres bland annat, atthushållningssällskapet anser det mycket lämpligt och önskvärt med kurser förträdskötare. Dessa kurser kunna förläggas till Huskvarna eller Gränna. Jag ber att få notera den välvilliga motiveringen i utskottets utlåtande för avslaget. Om man närmare tänker på innebörden av denna, är det dockmeningslöst att komma fram med det påståendet, att den lilla ökning på 4,000 kronor, som här begäres till denna nödvändiga sak, inte skulle kunna beviljas på' grund av brist på medel. Når man vet, hur stora anslag som offras på; andra områden, så anser jag för min del, att det icke skulle vara för mycket, om trädgårdsskötseln på landsbygden finge detta bidrag, som den så välbehöver. Genom utbildningen av dessa trädskötare kunde julandsbygdsungdomen och folket på landsbygden få tillfälle att offra mera tid och omtanke på sin trädgårdsskötsel, som man får anse vara det område, som i dessa för lantbrukarna bistra tider minst kommit i åtanke. De ha ju i dessa svåra tider mera fått tänka på att hålla nöden från dörren än tänka på trevnaden förhemmet och familjen. Därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till motionen.