Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/288

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


A nalag till aravelnabef . främjande. 30 Nr 12. Lördagen den 24 februari. Anslag till befrämjande av nötboskapsaveln. (Forts.) Den, som bifaller vad jordbruksutskottet hemställt i sitt utlåtande nr 2 punkten 16, röstar J az Den, det ej vill, röstar Nej; Vinner Nej, antages det förslag, som innefattas i den vid punkten avgivna reservationen. Sedan kammarens ledamöter intagit sina platser samt voteringspropositionen ånyo upplästs, verkställdes omröstningen på det sätt, att efter särskildauppmaningar av herr talmannen först de ledamöter, som ville rösta för ja-propo- sitionen, och därefter de ledamöter, som ville rösta för nej-propositionen, reste sig från sina platser; och befanns därvid, att flertalet röstade för ja-proposi- tionen. . Punkterna 17-1.9. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 20. Kungl. Maj :t hade föreslagit riksdagen att höja ordinariereservationsanslaiet till fâravelns befrämjande, nu 3,000 kronor, 'med 800 kronor till 3,800 ronor. l två inom riksdagen väckta, till utskottet hänvisade likalydande motioner, nämligen l: 69 av herr Bodin, Gunnar, m. fl., och li: 133 av herr Gardell i Gahns m. fl., hade hemställts, att riksdagen måtte under nionde huvudtiteln, fåravelns befrämjande, utöver vad Kungl. Maj :t i sin proposition föreslagit bevilja ett statsunderstöd av 3,500 kronor till premiering av i enskild ägobefintliga baggar att utgå. efter samma grunder som gällde vid premiering av baggar tillhörande baggföreningar. Utskottet hade i den nu ifrågavarande punkten på åberopade grunderhemställt, att riksdagen måtte, med bifall till Kungl. Maj :ts förevarandeframställning samt med avslag å. motionerna l: 69 och li: 133, höja ordinariereservationsanslaget till fåravelns befrämjande, nu 3,000 kronor, med 800 kronor till 3,800 kronor. Herr Bodin, Gunnar: Herr talman! Den med statsmedel understöddaverksamheten till fâravelns befrämjande har numera så inskränkts, att penningpris ej utgår för andra baggar än sådana tillhörande baggföreningar. På Gotland och även- annorstädes har detta medfört olägenheter. Där finns nämligen icke en enda baggförening, då. dylika på grund av praktiskasvärigheter ej kunnat bildas. l norra Kalmar län finnas blott 4 baggföreningar, men sistnämnda område och Gotland höra till dem, som räkna det störstafårantalet inom landet i förhållande till åkerarealen. På. Gotland finnas vidsträckta arealer betesmark, som ej kunna utnyttjas till annat än fårbete och som därför vid inskränkning i fårskötseln skulle bli värdelösa. Fårskötseln i de kargare trakterna i norra och södra delarna av Gotland representerar en betydande del av jordbrukets kontantinkomster _ i vissa socknar ända till 20 a 30 procent. Det torde för dessa trakter få. anses vara av största vikt, att fårskötseln bibehålles till sin omfattning och dessutövare uppmuntras att hålla rasrena och fullgoda baggar. Om de kontanta penningprisen utebliva, underlåta färägarna att uppvisa sina baggar, ochpre